Transport odpadów – jak zdobyć zezwolenie? Zasady dotyczące transportu odpadów

Usługa przewozowa dotycząca transportu odpadów może być realizowana przez jednostkę organizacyjną na poziomie gminy lub prywatnego przedsiębiorcę transportowego. Tego rodzaju działalność jest regulowana prawnie i konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia na jej prowadzenie.

Regulacje prawne

Ogólne zasady dotyczące transportu odpadów regulują przepisy zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach. Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 7 października 2016 r. znajdują się szczegółowe wymagania dla transportu tego rodzaju materiałów. Ponadto 24 stycznia 2018 r. w życie wejdzie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska, w którym zmienione zostaną wytyczne dotyczące wymogów pojazdów przeznaczonych do transportu odpadów.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Na czym polega przewóz odpadów?

Transport odpadów obejmuje ich przemieszczenie z miejsca zebrania do miejsca przetworzenia (gromadzenia, unieszkodliwiania, odzysku). Musi się to odbywać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zarówno ochrony środowiska, jak również bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Ponadto w ustawie i rozporządzeniu określone zostały szczegółowe wymogi dotyczące pojazdów wykorzystywanych do przewozu odpadów, metodologii ich oznakowania, tonażu oraz sposobu transportu. Podmiot zlecający usługę przewozu zobowiązany jest do wskazania transportującemu odbiorcy, do którego odpady mają być dostarczone. Istnieje również możliwość, by transportujący odpady posiadał jednocześnie zgodę na dokonanie ich przetwarzania.

Zezwolenie na transport odpadów

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 roku w celu prowadzenia działalności związanej z transportem odpadów konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia od starosty. W tym celu należy złożyć wniosek, w którym m. in. wymagane jest szczegółowe określenie rodzaju, typu wykorzystywanego do przewozu pojazdu (pojazdów) oraz jego wyposażenia. Transport odpadów może odbywać się drogą samochodową, kolejową lub wodną. Ponadto pojazd wykorzystywany do realizacji tego rodzaju usługi musi spełniać również wymogi zawarte w odrębnych przepisach, m. in. w prawie o ruchu drogowym oraz transporcie odpadów niebezpiecznych.

Zezwolenie na transport odpadów wydaje się na 10 lat. Jego brak jest sankcjonowany grzywną w wysokości od 5 do 10 tysięcy złotych. Dokument ten nie jest wymagany w przypadku transportu wewnętrznego (na terenie przedsiębiorstwa), transportu odpadów na własne potrzeby przez osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające statusu przedsiębiorcy.