Trzeci nabór do konkursu Sokół, który wspiera ekologiczne innowacje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia niebawem trzeci nabór wniosków o dofinansowania w ramach projektu wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych „Sokół”. Zgłoszenia można składać od 19 lutego do 1 marca bieżącego roku.

Projektami zgłaszanymi do dofinansowania mogą być technologie służące ograniczeniu oddziaływania na środowisko zakładów, instalacji i urządzeń. Koncepcje skonsultować będzie można na szkoleniu, które NFOŚiGW organizuje 6 marca. Chęć uczestnictwa należy zgłaszać Funduszowi poprzez stronę internetową http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-sokol/ do 1 marca.

Wsparciem objęci zostaną przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsięwzięcia musza być innowacyjne na skalę co najmniej krajową i wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, takich jak: biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, energooszczędne budownictwo, minimalizacja wytwarzania odpadów lub innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej. Limit finansowania w fazie badawczo-rozwojowej wynosi 5 milionów złotych, a na wdrożenie do 150 milionów złotych (małe i średnie przedsiębiorstwa) lub do 300 milionów (duże przedsiębiorstwa).

Fotowoltaika od Columbus Energy

W poprzednich dwóch edycjach konkursu wpłynęło aż 76 wniosków na łączną kwotę 2,31 miliarda złotych. Podpisano już 13 umów z pierwszego naboru na finansowanie projektów na łączną kwotę ponad 116 milionów złotych.

Więcej o projekcie Sokół dowiedzieć się można na stronie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-iii/