Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Uprawnienia SEP do 1kV – co to takiego?

Uprawnienia SEP do 1kV – co to takiego?

Każda praca polegająca na kontakcie z prądem wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji, a są nimi uprawnienia SEP. Sprawdź, co dokładnie one dają, jak należy je legalnie zdobyć i dla kogo są one przeznaczone czytając ten artykuł.

BANER MOBILEB1
Reklama

Uprawnienia SEP do 1 kV – co to takiego?

Każda osoba chcąca pracować przy napięciu elektrycznym musi ukończyć kurs SEP i zdać egzamin państwowy. Takie uprawnienia można podzielić na 3 grupy: elektryczne, energetyczne i gazowe.

 • uprawnienia SEP G1 – przeznaczone są dla osób zajmujących się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, sieci oraz instalacji elektrycznych,
 • uprawnienia SEP G2 – przeznaczone dla osób, które chcą pracować przy eksploatacji i/lub dozorze urządzeń, sieci i instalacji cieplnych (energetycznych),
 • uprawnienia SEP G3 – przeznaczone dla wszystkich chcących zajmować się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Wszystkie te trzy grupy związane są z montażem, obsługą, remontem, konserwacją oraz pracami kontrolno-pomiarowymi w sieciach, urządzeniach i instalacjach wytwarzających, magazynujących, przetwarzających, przesyłających, a także zużywających energię elektroenergetyczną.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Uprawnienia SEP G1, G2 i G3 – zakres wykonywanych prac

Uprawnienia SEP elektryczne (do których zalicza się fotowoltaika), czyli G1 mają zakres dotyczący:

 1. urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV oraz napięciu powyżej 1 kV,
 2. urządzeń prądotwórczych podłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej,
 3. urządzeń elektrotermicznych i urządzeń do elektrolizy,
 4. zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW,
 5. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 6. sieci trakcyjnej elektrycznej,
 7. urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 8. aparatury kontrolno-pomiarowej,
 9. urządzeń i instalacji automatyczne regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń.

Uprawnienia SEP cieplne, czyli G2 mają zakres dotyczący:

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama
 1. turbin parowych oraz wodnych o mocy większej niż 50 kW,
 2. urządzeń klimatyzacji oraz wentylacji o mocy większej niż 50 kW,
 3. urządzeń przemysłowych odbiorczych pary wodnej o mocy większej niż 50 kW,
 4. wentylatorów, pomp, ssaw i dmuchaw o mocy większej niż 50 kW,
 5. sprężarek o mocy większej niż 20 kW,
 6. instalacji sprzężonego powietrza i gazów technicznych,
 7. urządzeń ratowniczo-gaśniczych i technik wojskowych wraz z uzbrojeniem,
 8. aparatury kontrolno-pomiarowej do automatycznej regulacji pieców przemysłowych o mocy powyżej 50 kW,
 9. urządzeń do rozładunku, składowania i magazynowania paliw,
 10. kotłów parowych, płynnych, wodnych powyżej 50 kW.

Uprawnienia SEP gazowe, czyli G1 dotyczą zakresu:

 1. sieci gazowych rozdzielczych nieprzekraczających 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe i punkty redukcyjne),
 2. turbin gazowych,
 3. sieci gazowych przesyłowych wyższych niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe i tłocznie gazu),
 4. przemysłowych odbiorników paliw gazowych o mocy większej niż 50 kW,
 5. urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa i nie przekraczającym 5 kPa,
 6. urządzeń magazynujących, przetwarzających i uzdatniania paliw gazowych,
 7. urządzeń do przeróbki gazu ziemnego lub rozkładnia paliw gazowych,
 8. aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń do sterowania instalacją, siecią i urządzeń.

Uprawnienia SEP – jak je zdobyć?

Uprawnienia SEP 1kV można zdobyć poprzez wzięcie udziału w kursie SEP, który przygotowuje do zdania egzaminu państwowego przeprowadzanego przez 3-osobową komisję kwalifikacją oraz wykonywania codziennych obowiązków w pracy na stanowiskach dotyczących elektroenergetyki. Wiedza przekazywana na takim kursie powinna posiadać aktualne wymagania i zmiany, które zachodzą nieustannie w dziedzinie elektroenergetyki. Kurs SEP można odbyć stacjonarnie w wielu siedzibach firm oferujących szkolenia, a także w formie online jako e-learning. Można, więc zdobyć uprawnienia SEP nie wychodząc z domu! Po ukończeniu kursu osoba powinna podejść do egzaminu państwowego i go zdać z wynikiem pozytywnym. Po egzaminie otrzymuje się certyfikat w formie książeczki, który jest potwierdzeniem posiadania odpowiednich kwalifikacji do pracy przy urządzeniach, sieciach i instalacjach elektroenergetycznych.

Czy uprawnienia SEP są dożywotnie i kto może zapisać się na kurs SEP?

Opisywane kwalifikacje nie są dożywotnie. Co to znaczy? Każde uprawnienia SEP z grup G1, G2 i G3 ważne są tylko przez 5 lat, a więc każda osoba, która dalej chce wykonywać prace związaną z elektroenergetyką musi ponownie zapisać się na kurs oraz egzamin państwowy. Posiadane uprawnienia SEP nie są odnawialne! Wszystko wykonuje się od nowa.  Kto może zapisać się na kurs SEP stacjonarny bądź online? Osoba, która ukończyła 18 lat i posiada:

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

fot. główne: UPRAWNIENIA-G1.PL

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.