Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

„Ciepłe Mieszkanie” – nowy program wymiany źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych

„Ciepłe Mieszkanie” - nowy program wymiany źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych

„Ciepłe Mieszkanie” – nowy program wymiany źródeł ciepła dla budynków wielorodzinnych

21 lipca NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Dofinansowanie dotyczy wymiany tzw. kopciuchów i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Reklama

„Ciepłe Mieszkanie”

„Ciepłe Mieszkanie” to program skierowany do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy będą mogli się starać o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach. Budżet na realizację programu wynosi 1,4 mld zł.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych. Pomóc ma w tym wymiana nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawa efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie:

  • kotła gazowego kondensacyjnego,
  • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
  • ogrzewania elektrycznego,
  • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze oraz podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. 

 To nie wszystko

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wymiana okien i drzwi,
  • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Program kierujemy do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałepodkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. 

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.

– Przeznaczamy kwotę 1,4 mld złotych na działania, dzięki którym właściciele takich mieszkań będą mogli ogrzać się zdecydowanie wydajniej, korzystając z bardziej ekologicznych źródeł ogrzewania swoich mieszkańdodaje szefowa resortu klimatu i środowiska.

Dystrybutorem środków w programie będą poszczególne gminy, które najlepiej znają lokalne potrzeby. 

Gminy udzielą wsparcia

To gminy mogą wnioskować do właściwych miejscowo wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o środki potrzebne do realizacji programu na swoim terenie. 

Staraliśmy się zostawić im (gminom) jak największy margines swobody, określając jedynie maksymalne dofinansowanie z podziałem na maksymalny udział dotacji w kosztach kwalifikowanych, w zależności od dochodów wnioskodawcy. Może to być 30, 60 lub nawet 90 % kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu zaznacza Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jeśli osoba biorąca udział w programie mieszka na terenie gminy, która znajduje się na liście gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, to może wnioskować o jeszcze wyższe dofinansowanie

Wyższe finansowanie dla zanieczyszczonych gmin

W sytuacji gdy osoba składająca wniosek mieszka w gminie o złej jakości powietrza, w zależności od dochodów będzie to odpowiednio 35, 65 lub nawet 95%. kosztów kwalifikowanych. 

Jestem przekonany, że pierwsze gminy złożą wnioski o środki niemalże natychmiast, pozwala nam na takie przypuszczenie liczba pytań ze strony samorządów, które wpływały do nas w trakcie przygotowywania dokumentacji programowej dodaje Paweł Mirowski.  

Gminy we własnym zakresie będą określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych, zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych.

„Ciepłe Mieszkanie” – jak otrzymać dofinansowanie? 

Beneficjentem programu jest gmina, której dotację przyznaje wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) obejmujący swoim działaniem teren województwa, w którym jest ona zlokalizowana. To gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych.

Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi – osobami fizycznymi posiadającymi tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Gminy będą mogły aplikować o dofinansowanie w ramach programu do wfośigw w trybie ciągłym w podziale na 2 nabory. 

Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2022 roku, a drugi nabór do 31 grudnia 2023 roku, w zależności od dostępności środków.

Dokumentację oraz więcej informacji  można znaleźć na stronie programu.

źródło i zdj. główne – gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.