Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czyste Powietrze. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o dotacjach

czyste powietrze

Czyste Powietrze. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o dotacjach

Czyste Powietrze to rządowy program, który ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne. Program zakłada dwie kategorie beneficjentów – uprawnionych do podstawowego oraz do podwyższonego poziomu dofinansowania.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Podstawowy poziom dofinansowania – dla kogo?

Mogą z niego skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych czy wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Roczny dochód właściciela/współwłaściciela nie może przekraczać 100 tys. zł. 

Na co można uzyskać dofinansowanie? Jakiej kwoty możemy się spodziewać?

W ramach podstawowego poziomu dofinansowania, możemy się ubiegać o dofinansowanie w trzech przypadkach:

 • demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze-woda, albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Kwota maksymalnej dotacji wynosi 25 tys. zł,
 • demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze-woda, albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, z zakupem i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej. Kwota dotacji wynosi 30 tys. zł,
 • demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: zakupu i montażu innego źródła ciepła niż wymienione w opcjach powyższych do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, albo zakupu i montażu kotłowni gazowej. Dotacja wyniesie wtedy maksymalnie 20 tys. zł,
 • demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: zakupu i montażu innego źródła ciepła niż wymienione w opcjach powyższych do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, albo zakupu i montażu kotłowni gazowej, z zakupem i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej. Możemy spodziewać się wówczas dotacji w wysokości maksymalnie 25 tys. zł,
 • zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, lub zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), lub wykonania dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz. Kwota maksymalnej dotacji wynosi 10 tys. zł.

Podwyższony poziom dofinansowania – dla kogo?

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 
 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co można uzyskać dofinansowanie? Jakiej kwoty możemy się spodziewać?

W ramach podstawowego poziomu dofinansowania, możemy się ubiegać o dofinansowanie w trzech przypadkach:

 • demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakupu i montażu źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakupu i montażu kotłowni gazowej. Maksymalna kwota dotacji wynosi 32 tys. zł,
 • demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakupu i montażu źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakupu i montażu kotłowni gazowej, z zakupem i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej. Możemy uzyskać dotację w wysokości 37 tys. zł,
 • zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, lub zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), lub wykonania dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz. Możemy spodziewać się dotacji w wysokości maksymalnie 15 tys. zł.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny. Formularz wniosku i załączniki, a także instrukcja jego wypełnienia, dostępne są:

 • w Portalu Beneficjenta – aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych WFOŚiGW,
 • w serwisie gov.pl.

Wnioski należy złożyć w postaci elektronicznej na jednej z wyżej wymienionych stron internetowych.

Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta należy założyć konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego WFOŚiGW. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego WFOŚiGW. 

W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, należy wypełnić wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, oraz przesłać go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Infolinia dla wnioskodawców

Dla osób zainteresowanych programem “Czyste Powietrze”, została uruchomiona infolinia. Specjaliści czekają na zapytania pod numerem telefonu 22 340 40 80.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.