1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Duże zmiany dla prosumentów. Sami zdecydują, jak będą rozliczać prąd

Duże zmiany dla prosumentów. Sami zdecydują, jak będą rozliczać prąd

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wpłynął projekt zmieniający “ustawę o OZE”. Prosumentów czekają bardzo duże zmiany, które obejmą między innymi nowy system rozliczania – net-billing. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Zmiany w sposobie rozliczeń

Obecnie obowiązująca ustawa o OZE okazała się być niewystarczająca, aby umożliwić skuteczny i najbardziej prężny rozwój zielonej energii – tak uzasadnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponowaną jej nowelizację.

Nowe regulacje obejmą cztery obszary i mają na celu: zapewnić zgodność prawa krajowego z prawem UE, przyspieszyć wydawanie zezwoleń w obszarze OZE, umożliwić wprowadzenie i funkcjonowanie CSIRE oraz zmienić system rozliczeń net-billing.

Ta ostatnia zmiana ma polegać na utrzymaniu po 1 lipca 2024 roku możliwości rozliczania energii wysłanej do publicznej sieci dystrybucyjnej w systemie net-billing w oparciu o rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej (tzw. RCEm). Według obowiązującego prawodawstwa od 1 lipca 2024 roku miało funkcjonować wyliczenie wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej na podstawie rynkowej stawki godzinowej. Proponowana zmiana miałaby skutkować zwiększeniem opłacalności instalacji fotowoltaicznych. Prosument zyska możliwość wyboru odpowiedniego dla siebie sposobu rozliczeń. W dodatku, aby go zmienić, wystarczy tylko, że złoży odpowiednie oświadczenie u sprzedawcy energii.

– Planowaną zmianę dającą prawo wyboru przez prosumenta sposobu rozliczania energii wysłanej do sieci należy traktować jako dobry kierunek. Niektórzy prosumenci preferują czasem nieco niższą cenę odkupu, a inni chcą maksymalizować zysk w każdym roku. Niezmienne jest, że pewnym sposobem ochrony budżetu domowego przed zmianami stawek za energię pobraną z sieci jest posiadanie własnego źródła, które przez 15 i więcej lat dostarcza energię po znanym koszcie – komentuje ekspert Damian Różycki, Prezes Zarządu w Columbus Obrót Sp. z o.o.

– Zachętą do zmiany systemu rozliczenia będzie możliwość zwiększenia wartości zwrotu niewykorzystanych przez prosumenta środków za wprowadzoną do sieci energię elektryczną w okresie kolejnych 12 miesięcy (tzw. nadpłaty) do 30% – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. – Jeżeli natomiast dany prosument zdecyduje się nadal stosować dotychczasowy sposób rozliczeń, wysokość jego nadpłaty nie ulegnie podwyższeniu i jak dotychczas będzie wynosić do 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

Przyspieszenie wydawania zezwoleń w obszarze OZE

O planowanych zmianach w stosunku do prosumentów (osób, które jednocześnie zużywają i wytwarzają energię elektryczną, korzystając z odnawialnych źródeł energii) informowaliśmy już kilka dni temu, analizując wypowiedzi wiceministra klimatu i środowiska, Miłosza Motyki. Podczas wywiadu w Programie 1 Polskiego Radia polityk kilkukrotnie podkreślił konieczność uproszczenia procedur w trakcie procesu inwestycyjnego w obszarze zielonej energii. Te bowiem są oceniane jako wyjątkowo skomplikowane w porównaniu z innymi, europejskimi krajami. Inwestowanie w OZE powinno być proste i opłacalne i to zdaje się zauważać ministerstwo. 

Odchudzeniu mają ulec procedury: wydawania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła; warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz ciepłowniczej; decyzji o pozwoleniu na budowę w przedmiocie robót budowlanych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.

– Ze względu na wywołany agresją Rosji na Ukrainę kryzys energetyczny, jak również potrzebę dalszej dynamizacji rozwoju OZE w Polsce, projektodawca uznał, że w celu zwiększenia dynamiki transformacji energetycznej kraju, zasadne jest wprowadzenie stałych proceduralnych uproszczeń do krajowego porządku prawnego i stosowanie skróconych terminów wydawania zezwoleń dla montowanych na budynkach instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystujących do wytwarzania energii energię promieniowania słonecznego i położonych na tym samym terenie magazynów energii elektrycznej, pomp ciepła, urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci danej instalacji OZE oraz remontu, odbudowy, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy instalacji OZE – czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

To nie koniec zmian

To jednak nie wszystko, co niesie ze sobą nowelizacja “ustawy o OZE”. Szeroki punkt w opracowaniu projektu zajmuje omówienie kwestii koniecznego dostosowania prawa krajowego z prawem UE, zgodnie z wytycznymi CEEAG. W tym między innymi: aktualizacja listy sektorów uprawnionych do ulg dla odbiorców energochłonnych zgodnie z katalogiem określonym w CEEAG; wprowadzenie dwóch poziomów ulg: dla przedsiębiorstw w sektorach narażonych na szczególnie ryzyko ucieczki emisji w wysokości 85% obowiązku oraz dla przedsiębiorstw w sektorach narażonych na ryzyko ucieczki emisji na poziomie 75%; i wprowadzenie opłaty wyrównawczej, która będzie wnoszona przez odbiorców energochłonnych uprawnionych do ulg w przypadku, gdy ulgi te spowodują łącznie, że stawka opłat, o której mowa w Wytycznych CEEAG spadnie poniżej wymaganego poziomu.

Źródło: gov.pl

Fot.: canva.com/gettysignature/pixabay

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.