FOŚiGW w Olsztynie rozstrzyga konkurs

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pośredniczący w przyznawaniu dotacji ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020, zamieścił listę wniosków spełniających kryteria do oceny merytorycznej w konkursie o nazwie ”Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Złożono 261 projektów, z których większość dotyczyła systemów fotowoltaicznych. Każdy pozytywnie rozpatrzony projekt może uzyskać wsparcie finansowe. Jednym z założeń konkursu ma być wsparcie projektów dotyczących kolektorów solarnych i modułów fotowoltaicznych o maksymalnej mocy 2 MWe/MWth, instalacji biomasowych (do 5 MWe/MWth), biogazowni (do 1 MWe), instalacji geotermalnych (do 2 MWth) oraz małych elektrowni wodnych i wiatrowych (do 200 kWe). Ponadto na dofinansowanie mogą liczyć także projekty budowy lub modernizacji sieci dystrybucyjnych w celu przyłączenia OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV), a także ulepszenia w magazynowaniu energii elektrycznej. Preferowane są projekty tworzące miejsca pracy, wpisujące się w lokalne strategie niskoemisyjne lub dokumenty spełniające ich wymogi.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Koszt wszystkich ubiegających się o dofinansowanie w konkursie inwestycji wynosi 418,3 mln zł, a wnioskowana wartość dofinansowania – 227,97 mln zł. Budżet konkursu wynosi 209,69 mln zł. Przewidziana kwota wsparcia dla projektów z zakresu energetyki słonecznej to 39,68 mln zł. Kwoty wsparcia dla pozostałych projektów: dla elektrowni wiatrowych (do 200 kW) – 24,34 mln zł, elektrowni biomasowych i biogazowych – 53,09 mln zł, geotermii i elektrowni wodnych (do 200 kW) – 13,27 mln zł. Poziom maksymalnego dofinansowania może wynieść 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Z ogólnej liczby wniosków pozytywnie ocenionych formalnie, najwięcej dotyczy mikroinstalacji PV (do 40 kW). W tej grupie znajdują się też te o mocy do 1MW. Koszty inwestycji dla elektrowni fotowoltaicznych o mocy 1MW w przypadku poszczególnych projektów wynoszą od ok. 4 mln zł do 6,9 mln zł. Jeden z projektów ma kosztować według założeń nawet 14,39 mln zł. Nabór wniosków w ramach konkursu był prowadzony we wrześniu i październiku 2016 r. Rozstrzygnięcie planowane jest na kwiecień bieżącego roku.