Jakie są postępy w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020?

Od wejścia w życie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 upłynęły już cztery lata. To dobry moment, aby zweryfikować, jak obecnie wygląda realizacja działań dofinansowanych z tego projektu. Powyższy temat przybliżył Dominik Bąk, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko obejmuje perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i w zasadzie to, co nam się udało zrobić, to jest pytanie o to, ile umów podpisaliśmy. Proszę sobie wyobrazić, że od maja 2016 r. do chwili obecnej podpisaliśmy ponad 850 umów o dofinansowanie na łączną kwotę udzielonego dofinansowania ponad 14 mld zł, a wartość projektów, które zostaną zrealizowane przy udziale tego dofinansowania przekroczyła już 26 mld zł”, podkreślił Dominik Bąk.

Do najważniejszych celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zalicza się wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochrona środowiska, a także przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz pomoc w przystosowaniu się do nich. Oprócz tego POIiŚ dofinansowuje bezpieczeństwo energetyczne i pozostałe inwestycje, których celem jest zwiększenie ochrony zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego. O pomoc w ramach tego projektu mogą ubiegać się podmioty, takie jak m.in. małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, instytucje służące ochronie zdrowia, administracja publiczna, organizacje społeczne, a także instytucje zajmujące się upowszechnianiem nauki oraz edukacji.

„Są działania, które można wdrażać bardzo sprawnie i to jest na pewno gospodarka ściekowa, wodno-ściekowa w aglomeracjach (…), poprawa jakości środowiska miejskiego. To są też projekty dotyczące przedsięwzięcia termomodernizacji w ramach pierwszej osi kredytowej, dla której Narodowy Fundusz też jest instytucją wdrażającą (…). My jesteśmy zobligowani na podstawie polskich przepisów prawa ochrony środowiska do tego, żeby środki Unii Europejskiej wykorzystywać w pierwszej kolejności (…), dlatego będziemy być może wnioskować do instytucji zarządzającej programami operacyjnymi o to, żeby alokacje przenosić z działań, które nie są sprawnie realizowane, na działania, które można dobrze i szybko wykonać”, podkreślił przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pieniądze przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pochodzą przede wszystkim z Funduszu Spójności. Drugim inwestorem jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Łączna suma środków unijnych, które zostaną przeznaczone na realizację bieżącej edycji Programu, to 27,71 mld euro.