Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Jakie zadania będzie realizował pełnomocnik do spraw OZE?

Jakie zadania będzie realizował pełnomocnik do spraw OZE?

Jeszcze w listopadzie 2019 roku premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powołanie rządowego pełnomocnika ds. energetyki odnawialnej. Według zapowiedzi kandydata na nowe stanowisko poznamy w pierwszym kwartale tego roku – projekt rozporządzenia pojawił się już w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Podczas listopadowego expose premier zapowiedział, że w nowym rządzie sprawami związanymi z energetyką odnawialną – w tym z programem budowy morskich farm wiatrowych – będzie zajmował się pełnomocnik ds. OZE. Nie zaproponował jednak, kto miałby pełnić tę funkcję i kiedy zostanie ona powołana.

Do pełnego wykorzystania tego ogromnego potencjału, który można porównać z największymi przedwojennymi programami rozwojowymi, powołamy w rządzie funkcję pełnomocnika do spraw odnawialnych źródeł energii – mówił premier podczas expose.

14 stycznia w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii. Termin przyjęcia projektu został zaplanowany już na I kwartał 2020 roku, co oznacza, że kandydata na stanowisko poznamy za około 2,5 miesiąca, a organem odpowiedzialnym za jego opracowanie jest Ministerstwo Klimatu.

Zadania Pełnomocnika ds. OZE

Razem z terminem przyjęcia rozporządzenia w projekcie wskazano także zadania, które pełnił będzie Pełnomocnik OZE.

 Należą do nich: 

1) koordynacja działań mających na celu:

a) rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej, biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, biopłynów, biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w transporcie oraz paliw alternatywnych,

b) rozwój elektromobilności i magazynowania energii,

c) poprawę efektywności energetycznej;

2) opracowywanie propozycji działań prowadzących do realizacji celów w zakresie udziału energii i paliw z odnawialnych źródeł energii zużytych, w sektorach energii elektrycznej, ciepła lub chłodu oraz transportu, a także wykorzystania zasobów geotermalnych;

3) identyfikowanie i analizowanie istniejących barier ograniczających rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii i przedstawianie propozycji ich zniesienia;

4) opracowywanie mechanizmów oraz kierunków rozwoju wykorzystania poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, w tym na potrzeby transportu niskoemisyjnego oraz elektromobilności, realizujących zamierzenia i plany określone w polityce energetycznej państwa;

5) analizowanie kierunków rozwoju i podejmowanie działań w obszarze wykorzystania wysokotemperaturowych reaktorów;

6) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu popularyzację wykorzystania odnawialnych źródeł energii, energetyki rozproszonej, prosumenckiej, klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych;

7) wydawanie, w porozumieniu z Ministrem Klimatu, rekomendacji organom administracji rządowej oraz przekazywanie wniosków i opinii instytucjom i podmiotom zaangażowanym w realizację projektów i przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii;

8) opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie odnawialnych źródeł energii, przygotowywanych przez organy administracji rządowej.
fot. Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.