Lekcje o klimacie pojawią się w polskich szkołach? Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował w tej sprawie do MEN

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystosował list do Ministra Edukacji Dariusza Piontkowskiego z prośbą „o rozważenie wprowadzenia do szkół specjalnego programu zajęć na temat zmian klimatycznych i sposobów przeciwdziałania ich skutkom”. 

W wystosowanym dokumencie Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na prawa człowieka do życia, zdrowia, bezpieczeństwa oraz czystego środowiska. Są to wartości należne każdemu człowiekowi. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Rzecznik podkreśla, że najważniejszą rolę w procesie edukacji odgrywają szkoły. Analiza podstawy programowej wykazała, że uczniowie na wszystkich etapach kształcenia zdobywają wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczej – jest to jednak wiedza rozproszona i nieusystematyzowana. Właśnie dlatego warto połączyć ją w jeden wspólny przedmiot. 

W wielu szkołach wdrażane są innowacje i projekty dotyczące ekologii oraz rozwijana jest odpowiedzialności uczniów za wspólne dobro. Wydaje się jednak, że rozproszenie treści po kilku przedmiotach, a także brak czasu na ich szczegółowe omówienie i praktyczne zastosowanie, nie pozwala uczniom na wystarczające zapoznanie się z tematem. Nie daje również możliwości kształcenia kompetencji, które pozwalałyby na sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom – zauważa Rzecznik w liście wystosowanym do Ministra Edukacji. 

Rzecznik powołuje się także na Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Jego inicjatorami i organizatorami jest młodzież, której nie są obojętne zmiany klimatyczne i troska o środowisko. Podkreśla, że powyższa postawa wskazuje, że młodzi ludzie sami zauważają konieczność podjęcia działań mających na celu ochronę przyrody. 

W swoim liście Rzecznik powołuje się także na prof. Philipa Alstona, Specjalnego Sprawozdawcę ONZ ds. Praw Człowieka i Skrajnego Ubóstwa, który sformułował tezę o „apartheidzie klimatycznym” – wykluczeniu mniej zamożnych obywateli z możliwości ochrony przed skutkami zmian klimatycznych.

Z pełną treścią komunikatu wystosowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich można zapoznać się pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/WG%20do%20MEN%20ws%20nauki%20o%20klimacie%2C%2013.01.2019.pdf

Warto przypomnieć, że od nowego roku szkolnego zajęcia z edukacji klimatycznej będą obowiązkowym przedmiotem m.in. we Włoszech