Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

NFOŚiGW: Nabór wniosków do programu KAWKA

NFOŚiGW: Nabór wniosków do programu KAWKA

NFOŚiGW ogłasza dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) nabór wniosków o udostępnienie środków w ramach programu KAWKA.

Reklama

Z udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków w programie priorytetowym „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” mogą skorzystać samorządy, które przyznają dofinansowanie dla osób fizycznych, wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych. W jego finansowanie mogą angażować się poszczególne wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

Główny cel programu to zmniejszenie emisji pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu, które zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. Działania jakie mogą być podejmowane to wymiana domowych pieców węglowych na bardziej ekologiczne rozwiązania, np. korzystające z OZE, czy zmniejszanie emisyjności w transporcie miejskim.

Dofinansowanie wynosi nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, z czego dotacja ze środków NFOŚiGW to 45 proc. Pozostała część będzie uzupełniana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska w ustalonej przez nie formie. Na dofinansowanie przedsięwzięć w kolejnej edycji programu Kawka przeznaczono 120,28 mln zł do wydatkowania w latach 2015-2018. NFOŚiGW zastrzega sobie jednak możliwość zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego.

Nabór jest prowadzony w terminie od 27.07.2015 r. do 20.01.2016 r. Składanie wniosków przez Generator wniosków o dofinansowanie, dla programu KAWKA będzie możliwe od października 2015 r. Do czasu jego uruchomienia wnioski o udostępnienie środków nie będę przyjmowane. Na stronie funduszu zamieszczono wzór wniosku, który zostanie wprowadzony do Generatora wniosków oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za projekt.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.