Nowelizacja ustawy o OZE

Nowelizacja ustawy o OZE

W środę (12 czerwca), podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, ma odbyć się pierwsze czytanie projektu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), który został zaproponowany przez Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej (PSEW). Przyjęcie zmian ma usunąć wątpliwości interpretacyjne – prawne i redakcyjne – w obszarach ustawy OZE.

Jednym z najważniejszych postulatów projektu ustawy jest wydłużenie ważności obowiązywania umów przyłączeniowych dla wytwórców, tak aby umożliwić im uczestnictwo w tegorocznych aukcjach oraz zagwarantować przyłączenie do sieci. Ponadto rozszerzona zostanie definicja prosumenta o przedsiębiorców i sposób rozliczania produkowanej w ten sposób energii.

Jakie zmiany w nowelizacji ustawy o OZE?

Prosument energii odnawialnej

Najnowsza nowelizacja przewiduje wprowadzenie nowej definicji “prosumenta energii odnawialnej”, która obejmie także przedsiębiorców, co da im możliwość rozliczenia nadwyżek w korzystnym systemie opustów.  

W stosunku do dotychczasowego rocznego okresu rozliczeniowego nadwyżki energii wprowadzonej do sieci przez prosumentów przepadały po roku, jeżeli nie udało ich się “wirtualnie” odebrać w postaci opustu. Nowelizacja ustawy o OZE zakłada wydłużenie cykli rozliczeniowych.

Dodatkowo nowelizacja ustawy zakłada rezygnację z obowiązkowego projektu budowlanego dla najmniejszych instalacji – do 6,5 kW. Przepisy wprowadzą możliwość lokalizowania mikroinstalacji na terenach, które w miejscowych planach mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.

Ulga termomodernizacyjna

W ramach nowelizacji rząd zwiększy premię termomodernizacyjną w przypadku, gdy właściciel domu dodatkowo zdecyduje się na fotowoltaikę lub turbinę wiatrową.

Grupa taryfowa G

Nowelizacja ustawy o OZE zakłada, że przez cały 2019 r. dla grupy taryfowej G, czyli  gospodarstw domowych, mikro- i małych przedsiębiorstw, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym również samorządów, ale i także państwowych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zamrożone zostaną ceny energii. Poza gospodarstwami domowymi, pozostali odbiorcy będą zobowiązani do składania specjalnych oświadczeń o spełnieniu wymogów ustawowych.

Dopłaty dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Średnie i duże przedsiębiorstwa będą miały możliwość ubiegania się o dopłatę do każdej zakupionej i zużytej w II połowie 2019 roku ilości energii, w ramach unijnej pomocy de minimis. Przepisy UE zakładają kwotę ograniczoną do 200 tys. euro w ciągu trzech lat podatkowych.

Przedsiębiorstwa energochłonne będą miały możliwość skorzystania z systemu rekompensat, przyjętego przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Biopaliwa

Zmienione zostaną przepisy dotyczące ustawy o biopaliwach, które zakładają wsparcie przy zakupie samochodów elektrycznych lub wodorowych. Lista osób uprawnionych do otrzymania  dofinansowania ma zostać rozszerzona o osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Efektywność energetyczna

Najnowsza propozycja ustawy anuluje zasady krajowego planu działań, który dotyczy efektywności energetycznej. Nowelizacja ustawy o OZE ma na celu uniknięcie podwójnej regulacji, ponieważ efektywność jest jednym z obszarów “Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”, który zakłada, że za ponad 10 lat polski miks energetyczny będzie nadal w 60% wypełniał węgiel. Według założeń planu krajowego w 2030 r. udział OZE ma wynosić ok. 21%.

W efekcie uzgodnień pomiędzy Ministerstwem Energii i Komisją Europejską w ustawie o OZE zapisane zostały zmiany o cenach prądu. Przedstawicie ME poinformowali, że nowelizacja zostanie dostosowana do przepisów regulacji  unijnych.

Resort przedsiębiorczości poinformował, że planuje kolejne zmiany dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.