Od tego roku odliczysz od podatku inwestycję w termomodernizację, fotowoltaikę i wymianę źródeł ciepła

1 stycznia 2019 roku weszło w życie rozporządzenie, które uszczegóławia, jakie materiały, urządzenia i usługi związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym podlegać będą uldze podatkowej. Zgodnie z regulacjami osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego będą mogły odliczyć m.in. ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz ich montaż. Ale to nie wszystko.

Rozporządzenie jest konsekwencją dwóch ustaw, które weszły w życie w zeszłym roku. Pierwszą z nich jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, drugą ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ulga termomodernizacyjna – co to jest?

W konsekwencji przepisów właściciel  lub współwłaściciel gospodarstwa domowego może odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Kwota odliczenia może być maksymalnie na poziomie 53 tys. złotych. Suma wszystkich wydatków ustalana będzie na podstawie faktur osoby niekorzystającej ze zwolnienia od podatku. W przypadku, w którym zostały poniesione wydatki opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważać się będzie wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT.

Wśród materiałów budowlanych, które można odliczyć od podstawy podatku dochodowego osób fizycznych są m.in. te służące dociepleniu przegród, czy płyty balkonowe i materiały zabezpieczające przed wilgocią. To także materiały wchodzące w skład instalacji grzewczej i służącej podgrzewania C.W.U. czy związane z wymianą lub montażem systemu wentylacyjnego. Ulga termomodernizacyjna od urządzeń obejmuje m.in. wspomniane kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła wraz z osprzętem.

Jeżeli chodzi o usługi podlegające uldze podatkowej, można je podzielić na dwie grupy. Pierwsze związane są z przygotowaniem dokumentacji, analiz i ekspertyz niezbędnych do realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Osoby fizyczne będą mogły odliczyć m.in. koszt audytu energetycznego czy analizę termograficzną budynku, wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami czy ekspertyzę ornitologiczną. W drugiej grupie możemy wyodrębnić usługi związane z realizacją termomodernizacji, takie jak montaż, demontaż, uruchomienie oraz regulację urządzeń, wymianę źródła ciepła oraz równoważenie hydrauliczne instalacji. Wśród usług jest wymieniane także docieplanie przegród budowlanych i wymiana stolarki okiennej.

Ulga termomodernizacyjna – bez dotacji

Nie będzie natomiast możliwości odliczenia wydatków związanych z dofinansowaniami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podatnik nie odliczy również środków, które zostały mu zwrócone w różnej formie lub te, które uznawane są za przychód. Kwota odliczenia, która nie może zostać pokryta w rocznym dochodzie, będzie mogła zostać odliczona w ciągu przyszłych 6 lat.