Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ulga termomodernizacyjna – odlicz ocieplenie i fotowoltaikę od podatku

Ulga termomodernizacyjna – odlicz ocieplenie i fotowoltaikę od podatku

W 2020 roku właściciele domów jednorodzinnych po raz pierwszy mogą skorzystać ze specjalnej ulgi termomodernizacyjnej – składając pit za 2019 rok można odzyskać nawet 53 tys. zł. Poniżej podpowiadamy, które wydatki obejmuje oraz jakie warunki trzeba spełnić, alby z niej skorzystać.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Ulga termomodernizacyjna – co to jest?

Właściciel  lub współwłaściciel gospodarstwa domowego może odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Kwota odliczenia może być maksymalnie na poziomie 53 tys. złotych. W przypadku, w którym zostały poniesione wydatki opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważać się będzie wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Z ulgi termomodernizacyjnej nie można jednak korzystać w przypadku kiedy budynek jest w trakcie budowy. Podatnik ubiegający się o ulgę termomodernizacyjną musi również opodatkowywać swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Np. W roku 2019 podatnik przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne, a poniesione przez niego wydatki wyniosły 45 tys. zł W zeznaniu rocznym za 2019 r. jego podstawa obliczenia podatku wynosiła 10 tys. zł, za 2020 r. 15 tys. zł. W latach 2021 – 2022 nie osiągnął żadnego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a za rok 2023 r. wykazał podstawę obliczenia podatku w wysokości 30 000 zł.Podatnik może więc poniesione wydatki odliczyć od dochodu w zeznaniu za 2019 r. (w wysokości 10 tys. zł), za 2020 r. (w wysokości 15 tys. zł) i za 2024 r. (w wysokości 20 tys. zł.).

Ulga termomodernizacyjna – ograniczenia

Podatnicy ubiegający się o przyznanie ulgi termomodernizacyjnej są ograniczeni limitem czasowym na realizacje inwestycji. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone  w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzyletnim, jest on obowiązany do zwrotu ulgi, co oznacza doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu do dochodu (przychodu) za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.

Ulga termomodernizacyjna – jakie wydatki można odliczyć?

Wśród materiałów budowlanych, które można odliczyć od podstawy podatku dochodowego osób fizycznych są m.in. te służące dociepleniu przegród, czy płyty balkonowe i materiały zabezpieczające przed wilgocią. To także materiały wchodzące w skład instalacji grzewczej i służącej podgrzewania C.W.U. czy związane z wymianą lub montażem systemu wentylacyjnego. Ulga termomodernizacyjna od urządzeń obejmuje m.in. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła wraz z osprzętem. Dokładny wykaz materiałów budowlanych, urządzeń oraz usług, które obejmuje ulga termomodernizacyjne.

Materiały, które obejmuje ulga termomodernizacyjna

1. Materiały budowlane służące do docieplenia płyt balkonowych, przegród budowlanych oraz fundamentów, a także materiały wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem lub wchodzące w skład systemów dociepleń;

2. Materiały budowlane, które wchodzą w skład instalacji ogrzewczej

3. Materiały budowlane, które wchodzą w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

4. Materiały budowlane, które wchodzą w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

5. Materiały budowlane, które składają się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

6. Ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

8. Pompa ciepła wraz z osprzętem;

9. Kolektory słoneczne wraz z osprzętem;

10. Kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

11. Kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

12. Kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

13. Zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

14. Węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

15. Przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

16. Stolarka okienna i drzwiowa: okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

Usługi, które obejmuje ulga termomodernizacyjna

1. Docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

2. Wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

3. Wykonanie analizy termograficznej budynku;

4. Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

5. Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

6. Montaż instalacji fotowoltaicznej;

7. Montaż pompy ciepła;

8. Montaż kolektora słonecznego;

9. Montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

10. Montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

11. Montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

12. Wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

13. Wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

14. Uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15. Regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16. Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.