Projekty rozporządzeń o bilansowaniu miedzyfazowym i warunkach przyłączeń OZE

Projekty trzech rozporządzeń z Ministerstwa Klimatu rozpoczęły proces legislacyjny w miniony piątek (15 maja). Dwa dotyczą rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych i rozliczeń – prosumentów oraz spółdzielni energetycznych, korzystających z instalacji OZE. Trzeci projekt jest poświęcony warunkom przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym. Uregulowane mają zostać zasady rozliczeń stron, forma właściwego bilansowania międzyfazowego i dokumentacja potrzebna do wykonania przyłączeń.

Bilansowanie międzyfazowe

W projekcie rozporządzenia dla prosumentów odnotowano: układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien rejestrować odrębnie ilość energii elektrycznej, która w ciągu danej godziny fizycznie została wprowadzona i pobrana z sieci elektroenergetycznej (…) Bilansowanie energii jest dokonywane w ciągu godziny. Od sumy energii pobranej w ciągu tej godziny, obliczonej zgodnie z ust. 2, odejmowana jest suma energii wprowadzonej w ciągu tej godziny, obliczonej zgodnie z ust. 2. W ten sposób jedynie wynik tego działania jest traktowany na potrzeby rozliczeń jako energia wprowadzona lub pobrana (w zależności od wyniku), natomiast reszta traktowana jest jako autokonsumpcja, która nie podlega systemowi opustów czy opłatom, gdyż jest traktowana w sposób identyczny, jak energia która nie została pobrana ani wprowadzona do sieci. Dodatkowo, nie mają znaczenia różnice w zakresie ilości energii pobranej lub wprowadzonej fizycznie na poszczególnych fazach, gdyż ilość tej energii jest sumowana do ogólnej ilości energii wprowadzonej i pobranej w ciągu danej godziny, i w ten sposób bilansowana.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W przypadku jednofazowej mikroinstalacji OZE, projekt przewiduje traktowanie jej jak trójfazową – wynik z jednej fazy jest uwzględniany w kontekście całej energii na wszystkich 3 fazach – czy to wyprowadzonej, czy pobranej. Innymi słowy – w ciągu danej godziny, na każdej fazie oblicza się różnicę między przekazaną do sieci, a pobraną z sieci energią. Poszczególne wyniki są dalej sumowane i właśnie ta ostatnia suma jest podstawą do rozliczenia.

Rozporządzenie zakłada też uruchomienie platformy elektronicznej, na której będą się znajdowały dane o zużyciu energii przez prosumenta, dane o bilansowaniu oraz o dokonywanych rozliczeniach przez OSD i sprzedawcę renergii. Po stronie tych ostatnich będzie leżał obowiązek udostępnienia tej platformy swoim klientom/prosumentom.

Bilansowanie międzyfazowe dla spółdzielni energetycznych

Podobnie ma wyglądać rozliczenie ze spółdzielniami energetycznymi (zgodnie z zasadami ustanowionymi w ostatniej nowelizacji Ustawy o OZE), z jedną dodatkową wartością. 

Obliczana jest godzinna różnica między ilością energii wprowadzonej do sieci przez wszystkich wytwórców energii oraz tej, którą pobrali z sieci (chodzi o członków spółdzielni). Do tego dolicza się “ujemną ilość energii elektrycznej wynikającą z bilansowania w poprzedniej godzinie”.

Wynik ma dodatkowe zasady:

  1. wartość ujemną stanowiącą w danej godzinie wynik bilansowania, po pomniejszeniu współczynnikiem ilościowym 0,6, uwzględnia się w bilansowaniu energii elektrycznej w następnej godzinie – jest to ta dodatkowa wielkość opisana akapit wyżej.
  2. wartość dodatnią stanowiącą w danej godzinie wynik bilansowania, uwzględnia się do naliczenia wysokości opłat:
  • proporcjonalnie do ilości pobranej energii przez poszczególnych odbiorców w danej godzinie,
  • zgodnie z cenami lub stawkami opłat ustalonymi w obowiązujących taryfach dla poszczególnych odbiorców w danej godzinie.
  1. niewykorzystaną w danym okresie energię elektryczną, stanowiącą wartość ujemną bilansowania, wykorzystuje się w kolejnych okresach rozliczeniowych, jednak nie dłużej niż w kolejnych 12 miesiącach, licząc od zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło niewykorzystanie tej energii. Warunek ten dotyczy również indywidualnych prosumentów – nadwyżki energii, którą wprowadziliśmy do sieci, możemy zużyć w ciągu roku dla każdego okresu rozliczeniowego.

Jednolite zasady przyłączenia mikroinstalacji

Trzeci projekt ministerialnego rozporządzenia ujednolica wzór zgłoszenia mikroinstalacji do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z wnioskiem o wydanie warunków przyłączeniowych, a także wymagania techniczne instalacji. W uzasadnieniu dla tego rozporządzenia czytamy:

Możliwość zaznaczenia opcji, że dokument, w zależności od spełnienia wymagań, będzie automatycznie traktowany odpowiednio jako zgłoszenie lub wniosek o wydanie warunków przyłączenia ma na celu uniknięcie sytuacji, w której składający złoży nieodpowiednie pisma, a tym samym przedłuży postępowanie, chociaż zakres danych w obu przypadkach jest bardzo podobny.

Przeprowadzenie postępowania przyłączeniowego, zgodnie z projektem, będzie możliwe także drogą elektroniczną, niezależnie, czy zgłoszenie przekazano drogą papierową, czy przez internet. Ewentualnego uzupełnienia braków będzie można dokonać w terminie co najmniej 30 dni. Przedsiębiorstwo energetyczne nie będzie dodatkowo mogło żądać informacji, o których nie wspomniano we wzorze w formularzu zgłoszenia. Wszelkie szczegóły, w tym także wzór wniosku/zgłoszenia znajduje się tutaj, jako załącznik do projektu.

Etapy postępowania

Projekt rozporządzenia o godzinnym bilansowaniu międzyfazowym dla spółdzielni energetycznych jest w fazie opiniowania. Pozostałe – bilansowanie dla prosumentów oraz warunki przyłączania instalacji OZE trafiły do konsultacji publicznych, które potrwają 2 tygodnie. Kiedy regulacje zostaną oficjalnie ogłoszone w Dzienniku Ustaw, zaczną obowiązywać po następnych 14 dniach.