Przewodnik po Aukcjach OZE: Pomoc publiczna dla nowych instalacji

Choć wprowadzona nowelizacja Ustawy o Aukcjach OZE ułatwia i rozjaśnia zasady udziału w tym systemie, to trudnością jest rozpoznanie właściwego czasu obowiązywania poszczególnych regulacji. Ponadto, URE zdążył już przedstawić terminy tegorocznych aukcji. Na pytanie “co teraz?”, odpowiedź można znaleźć w najnowszym Przewodniku po aukcjach OZE, w którym zawiera się merytoryczny komentarz do wspomnianej ustawy po nowelizacji. 

Niniejszy tekst jest pierwszym z sześciu fragmentów “Aukcje OZE 2019 – Praktyczny przewodnik po nowelizacji Ustawy OZE” autorstwa Grzegorza Skarżyńskiego i Przemysława Kałka, które będziemy prezentować na naszej stronie. Zapraszamy do lektury.


5. Pomoc publiczna dla nowych instalacji

Ustawa OZE zakłada, że na etapie składania ofert w aukcji nie uwzględnia się żadnej pomocy publicznej. Dopiero po wygraniu aukcji pomoc inwestycyjna jest odejmowana od ceny aukcyjnej (art. 39 ust 1 Ustawy o OZE). Zapobiega to kumulacji pomocy publicznej otrzymywanych z wielu źródeł. W ten sposób przedmiotem rozliczeń z Zarządcą Rozliczeń – pokrycie ujemnego salda, jest cena skorygowana (art. 39 ust 5 Ustawy OZE). Gdy dana Instalacja OZE nie otrzymała pomocy inwestycyjnej, to cena skorygowana jest równa cenie aukcyjnej.

Wielkość pomocy inwestycyjnej oraz wielkość ceny skorygowanej, podaje się na dzień złożenia oferty w postaci oświadczenia, o którym mówi art. 79 ust. 3 pkt 9) Ustawy OZE, a które stanowi część oferty aukcyjnej.

W przypadku nowych Instalacji OZE możemy mówić jedynie o pomocy inwestycyjnej udzielonej przed złożeniem oferty w fazie rozwoju (developmentu) projektu, bądź też o przyznanej pomocy inwestycyjnej, która będzie wykorzystana w trakcie budowy Instalacji OZE.

W dniu 12 października 2018 r. Prezesa URE opublikował stanowisko zawierające: „Przykłady kosztów niezaliczanych do pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii na potrzeby systemów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tj. systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP”, zgodnie z którym za koszty niezaliczane do pomocy inwestycyjnej uznawane są koszty:

 

Instalacja OZEPrzykłady kosztów niezaliczanych do pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie Instalacji OZE
Instalacje fotowoltaiczne
  • układ wyprowadzenia mocy, przyłącze elektroenergetyczne
  • budynki i budowle towarzyszące pełniące funkcje niezwiązane z wytwarzaniem energii, np. socjalne, w tym magazyny, warsztaty itp. drogi dojazdowe i place manewrowe, ogrodzenia, oświetlenie zewnętrzne, systemy zabezpieczające obiekt;
Elektrownie wiatrowe
  • układ wyprowadzenia mocy, przyłącze elektroenergetyczne;
  • budynki i budowle towarzyszące pełniące funkcje niezwiązane z wytwarzaniem energii, np. socjalne, w tym magazyny, warsztaty itp. drogi dojazdowe i place manewrowe, ogrodzenia, oświetlenie zewnętrzne, systemy zabezpieczające obiekt;
Elektrownie wodne
  • urządzenia wodne służące zachowaniu ciągłości morfologicznej cieku poprzez zapewnienie pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej (przepławki, bariery naprowadzające itp.)
  • układ wyprowadzenia mocy, przyłącze elektroenergetyczne
  • budowle piętrzące (jaz lub zapora wodna) wraz z zamknięciem dopływu wody w tym jazy ulgowe, upusty, progi, zastawki będące urządzeniami hydrotechnicznymi, kraty
  • budynki i budowle towarzyszące pełniące funkcje niezwiązane z wytwarzaniem energii, np. socjalne, w tym magazyny, warsztaty itp., drogi dojazdowe i place manewrowe, ogrodzenia, oświetlenie zewnętrzne, system zabezpieczający obiekt;
  • ujęcia wody, kanały derywacyjne, rurociągi doprowadzające wodę do turbiny,
  • pomosty (związane z obsługą części hydrotechnicznej);

Ustawa o OZE mówi o udzielonej pomocy inwestycyjnej, co więcej w art. 39 ust. 10 stwierdzone jest wprost, że zmiana wartości otrzymanej pomocy inwestycyjnej, poprzez zmniejszenie jej wielkości, nie wpływa na wysokość ceny skorygowanej. Stąd też należy rozumieć, że udzielona pomoc inwestycyjna to pomoc, do której zostały nabyte prawa (np. dzień podpisania umowy), a nie rzeczywista wielkość otrzymanej pomocy. Taka interpretacja jest spójna z definicją terminu „dzień udzielenia pomocy” określoną w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz U. z 2018 poz. 362).

W pierwszym z przypadków – pomocy udzielonej i wykorzystanej w latach poprzednich, zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy OZE wielkość pomocy publicznej, niezależnie od jej źródeł, przelicza się tak, żeby stanowiła równowartość dotacji, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach – Dz.U. z 2018 r., poz.

461), które ustalają sposób kalkulacji wartości pomocy udzielonej w formie m.in. dotacji, zwolnienia podatkowego, dokapitalizowania, pożyczki czy kredytu preferencyjnego, poręczeń oraz gwarancji.

W drugim przypadku – pomocy udzielonej, a jeszcze nie wykorzystanej, uwzględnia się jej wielkość na dzień udzielenia. Jeżeli rok udzielenia nie jest rokiem, w którym składana jest oferta w aukcji, to w obliczeniu wielkości pomocy inwestycyjnej uwzględnia się czynnik czasu, zgodnie z art. 39 ust. 4 Ustawy OZE. Należy zaznaczyć, za stanowiskiem Prezesa URE z dnia 11 października 2018 r.,

„Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 77 /2018 w sprawie reguł kumulacji pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 39 oraz art. 39a ustawy o odnawialnych źródłach energii”, że uwzględniana jest tu pomoc inwestycyjna przeznaczona na realizację inwestycji w zakresie danej Instalacji OZE niezależnie od daty jej udzielenia.


Koniec 1 fragmentu. Poniżej znajdziesz drugi fragment książki.

Przewodnik po Aukcjach OZE – Pomoc publiczna dla nowych instalacji cd.

W tym roku pierwsze Aukcje OZE odbędą się 25 listopada, a ostatnia 13 grudnia. Zaopatrz się przed nimi w Przewodnik. Kliknij tutaj.