Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Przewodnik po Aukcjach OZE – Pomoc publiczna dla nowych instalacji cd.

Arabia Saudyjska zwiększy udział OZE w swoim miksie energetycznym

Przewodnik po Aukcjach OZE – Pomoc publiczna dla nowych instalacji cd.

Choć wprowadzona nowelizacja Ustawy o Aukcjach OZE ułatwia i rozjaśnia zasady udziału w tym systemie, to trudnością jest rozpoznanie właściwego czasu obowiązywania poszczególnych regulacji. Ponadto, URE zdążył już przedstawić terminy tegorocznych aukcji. Na pytanie “co teraz?”, odpowiedź można znaleźć w najnowszym Przewodniku po aukcjach OZE, w którym zawiera się merytoryczny komentarz do wspomnianej ustawy po nowelizacji.

BANER MOBILEB1
Reklama

Niniejszy tekst jest pierwszym z sześciu fragmentów “Aukcje OZE 2019 – Praktyczny przewodnik po nowelizacji Ustawy OZE” autorstwa Grzegorza Skarżyńskiego i Przemysława Kałka, które będziemy prezentować na naszej stronie. Zapraszamy do lektury.

Tutaj możesz przeczytać fragment pierwszy:

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Przewodnik po Aukcjach OZE: Pomoc publiczna dla nowych instalacji

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

5.1. Pomoc publiczna dla nowych instalacji – Obliczenie zwaloryzowanej wartości pomocy inwestycyjnej

Pomoc inwestycyjna dla celów systemu aukcyjnego obliczana jest według następującego

wzoru:

word image

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 • PIc – sumę zwaloryzowanej wartości pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1 art. 39 Ustawy OZE, wyrażoną w złotych,
 • PIi – wartość w roku „i” pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1 art. 39 Ustawy OZE, wyrażoną w złotych, udzieloną w danym roku „i”,
 • j – rok kalendarzowy, w którym wytwórca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 9) Ustawy OZE,
 • i – kolejne lata kalendarzowe liczone od roku kalendarzowego „u” do roku kalendarzowego „j”,
 • u – rok kalendarzowy, w którym po raz pierwszy udzielono pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie danej instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 72 Ustawy OZE, oznaczonej symbolem PIi,
 • ri – stopę referencyjną wyrażoną w ułamku dziesiętnym, będącą spadkiem lub wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku „i” określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przy czym wartość ri dla roku kalendarzowego „j” wynosi 0; w przypadku gdy do dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 9) Ustawy OZE, stopa referencyjna w roku „i” nie została opublikowana, należy przyjąć spadek lub wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z listopada roku „i”, w ujęciu rok do roku.

5.2. Obliczenie ceny skorygowanej

Tak obliczona wielkość pomocy inwestycyjnej jest następnie wykorzystana do obliczenia

ceny skorygowanej:

word image 1

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 • Cs – cenę skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh; w przypadku nieudzielenia pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 39 ust. 1 Ustawy OZE, wartość

Cs jest równa wartości Co,

 • Co – cenę, o której mowa w art. 79 ust. 3 pkt 3 Ustawy OZE, wynikającą z oferty, wyrażoną w zł/MWh,
 • PIc – sumę zwaloryzowanej wartości pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, wyrażoną w złotych, obliczoną zgodnie z ust. 4 art. 39 Ustawy OZE,
 • I – ilość energii elektrycznej, o której mowa w art. 79 ust. 3 pkt 3 Ustawy OZE, wyrażoną w MWh, wynikającą z oferty,
 • IPMOZE – ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, wyrażoną w MWh, w odniesieniu do której Prezes URE od dnia 1 października 2005 r. do dnia złożenia oferty, o której mowa w art. 79 Ustawy OZE, wydał świadectwa pochodzenia potwierdzające wytworzenie energii z odnawialnych źródeł energii; w przypadku wytwórcy, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2) Ustawy OZE, czyli nowego projektu, wartość IPMOZE wynosi 0.

Z powyższych zapisów wynikają następujące wnioski:

 • wielkość pomocy inwestycyjnej udzielonej przed złożeniem oferty aukcyjnej jest obliczana na dzień złożenia oferty i wielkość ta nie ulega zmianie, niezależnie od tego czy pomoc inwestycyjna zostanie rzeczywiście wykorzystana, czy też nie;
 • w związku z powyższym, na wielkość pomocy inwestycyjnej, a zatem na wielkość ceny skorygowanej nie ma wpływu termin, w którym Instalacja OZE zostanie wybudowana i kiedy nastąpi rozliczenie pomocy inwestycyjnej;
 • wielkość udzielonej pomocy inwestycyjnej jest dzielona proporcjonalnie do zaoferowanej w ofercie aukcyjnej ilości MWh bez uwzględnienia upływu czasu; oczywiście obliczona na dzień składania oferty w toku aukcji cena skorygowana podlega waloryzacji zgodnie z art. 92 ust. 10 Ustawy OZE
 • o ile po dniu złożenia oferty nie zostanie udzielona żadna pomoc inwestycyjna, to cena skorygowana pozostaje bez zmiany.

Wytwórca jest zobowiązany zarówno w okresie budowy jak i w okresie eksploatacji Instalacji OZE, w ciągu 30 dni po zakończeniu każdego roku, do składania oświadczeń Prezesowi URE o tym, że nie otrzymał pomocy inwestycyjnej (art. 39 ust 9 Ustawy OZE). W przypadku, gdyby taka pomoc została udzielona w przyszłości dla danej Instalacji OZE, to wytwórca ma obowiązek przekazania Prezesowi URE do 10 dnia po upływie miesiąca, w którym została udzielona mu pomoc inwestycyjna, nowego wyliczenia ceny skorygowanej (art. 39 ust. 7 Ustawy OZE). W tym samym terminie wytwórca przekazuje informację do Zarządcy Rozliczeń (art. 39 ust. 8 Ustawy OZE).

Aktualną cenę koryguje się na rok w jakim udzielona została nowa pomoc inwestycyjna. Gdy więc pomoc inwestycyjna zostanie udzielona w następnym roku po złożeniu oferty aukcyjnej, to skorygowaniu będzie podlegała cena z uwzględnieniem inflacji za rok złożenia oferty (art. 92 ust. 10 Ustawy OZE), pomimo że Instalacja OZE nie została jeszcze wybudowana.

 


Koniec 2 fragmentu. Tutaj znajdziesz fragment 3. W tym roku pierwsze Aukcje OZE odbędą się 25 listopada, a ostatnie 13 grudnia. Zaopatrz się przed nimi w Przewodnik. Kliknij tutaj.

Aukcje OZE 2019 banerN

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.