Przewodnik po Aukcjach OZE – część 3

Choć wprowadzona nowelizacja Ustawy o Aukcjach OZE ułatwia i rozjaśnia zasady udziału w tym systemie, to trudnością jest rozpoznanie właściwego czasu obowiązywania poszczególnych regulacji. Ponadto, URE zdążył już przedstawić terminy tegorocznych aukcji. Na pytanie “co teraz?”, odpowiedź można znaleźć w najnowszym Przewodniku po aukcjach OZE, w którym zawiera się merytoryczny komentarz do wspomnianej ustawy po nowelizacji.

Przedstawiamy już trzeci z sześciu fragmentów “Aukcje OZE 2019 – Praktyczny przewodnik po nowelizacji Ustawy OZE” autorstwa Grzegorza Skarżyńskiego i Przemysława Kałka, które będziemy prezentować na naszej stronie. Zapraszamy do lektury.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Tutaj znajdziesz fragment 2:

Przewodnik po Aukcjach OZE – Pomoc publiczna dla nowych instalacji cd.


5.3 Pomoc publiczna dla nowych instalacji

Uwzględnianie pomocy inwestycyjnej udzielonej po złożeniu oferty aukcyjnej

Pomoc inwestycyjna udzielona po dniu złożenia oferty aukcyjnej jest następnie przeliczana na ilość MWh, zgodnie ze złożoną ofertą, pomniejszoną o ilość rzeczywiście sprzedanej ilości MWh w ramach systemu wsparcia (a więc po uzyskaniu koncesji – energia elektryczna sprzedana w ramach rozruchu technologicznego nie jest tu uwzględniana) do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielenia pomocy inwestycyjnej.

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Csn – nową cenę skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh, która staje się ceną skorygowaną (Cs) obowiązującą od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia, stanowiącą podstawę wypłaty ujemnego salda

Cs – cenę skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh, z uwzględnieniem naliczonej inflacji, obowiązującą do końca miesiąca, w którym złożono oświadczenie, stanowiącą podstawę wypłaty ujemnego salda

PI – wysokość udzielonej pomocy inwestycyjnej, lub wzrost jej wartości, wyrażone w złotych, udzielonej po dniu złożenia oświadczenia, stanowiącego część składanej oferty, obliczone zgodnie z ust. 3 art. 39 Ustawy OZE (patrz powyżej –obliczenie wartości pomocy inwestycyjnej)

Ip – ilość energii elektrycznej, wyrażona w MWh, zadeklarowana w aukcji, pomniejszona o ilość energii elektrycznej sprzedanej w ramach systemu aukcyjnego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielono pomocy PI, stanowiącą podstawę wypłaty ujemnego salda.

Koniec 3 fragmentu. 28 października pojawi się następny. W tym roku Aukcje OZE na istniejące instalacje odbędą się 25 i 26 listopada oraz 2, 3 i 4 grudnia. Zaopatrz się przed nimi w Przewodnik. Kliknij tutaj.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przypominamy – w ogłoszonych aukcjach będą mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy otrzymali potwierdzenie złożenia deklaracji dla:

 • instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków lub rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;
 • instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,
 • instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:
 • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;
 • instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;

W jednej Aukcji Wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli dotyczą one różnych Instalacji OZE należących do tego samego Wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. Aukcja nie zostaje przeprowadzona, kiedy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające ustawowe wymagania.