Rosja angażuje się w kształcenie ekspertów z zakresu OZE

Pod okiem państwowych uczelni i instytucji naukowych w Rosji powstanie od zera wcześniej niespotykany w rosyjskim szkolnictwie wyższym kierunek studiów inżynierskich. W ramach wydziałów energetyki będzie można uzyskać tytuł inżyniera energetyki odnawialnej.

Pierwszy taki wydział powstanie w Moskiewskim Instytucie Fizyki i Technologii („Московский физико-технический институт”, w skrócie „МФТИ” lub kolokwialnie „FizTek”) i we współpracy z Instytutem  Problemów Fizyki Chemicznej przy Rosyjskiej Akademii Nauk („Институт проблем химической физики РАН”). W jego otwarcie zaangażowana jest również „Państwowa Inicjatywa Technologiczna” („Национальная технологическая инициатива”, „НТИ”) – państwowy program wsparcia rozwoju sektorów gospodarki i technologii, które w perspektywie następnych 20 lat mogą stać się istotnymi dla gospodarki światowej.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym mają to być międzywydziałowe jednolite studia magisterskie kształcące kompleksowo przyszłych ekspertów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Obie instytucje – zarówno FizTek, jak i Rosyjska Akademia Nauk, będą wspólnie przygotowywać podstawę programową oraz wspólnie ją realizować. Pełna nazwa profilu kształcenia ma brzmieć „Odnawialne Źródła Energii. Energetyka wodorowa i elektrochemiczna” (“Возобновляемые источники энергии. Водородная и электрохимическая энергетика”).

Planowane uruchomienie nowego kierunku nastąpi prawdopodobnie w roku akademickim 2019/2020. O przyjęcie na studia będą mogli ubiegać się absolwenci szkół średnich, którzy ukończyli swoje szkoły z odpowiednio wysokimi notami i odpowiednio wysokim wynikiem z egzaminu JeGE, czyli rosyjskiej matury, przy czym najwyżej punktowane przedmioty to fizyka, chemia i matematyka. Aplikacje będą rozpatrywane na zasadach konkursowych.

Przyszli absolwenci tych studiów otrzymają pogłębioną wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania elektrochemicznych źródeł energii, typów odnawialnych źródeł energii, o tym które z nich są aktualnie w użyciu, o aktualnych technologiach i trendach, jakie funkcjonują w Rosji i za granicą. Studenci nauczą się również metod wytwarzania oraz przygotowywania materiałów dla elektrod i elektrolitów, które wchodzą w skład urządzeń OZE, podstawowych zasad montażu, odbioru i testowania takich urządzeń” – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Całość odbywa się w ramach projektu rządowego „Nauka”, który prowadzi  wspomniana wyżej „Państwowa Inicjatywa Technologiczna”. Co ciekawe, głównymi celami programu jest wprowadzenie Rosji w skład pięciu najbardziej rozwiniętych pod względem naukowo-technicznym krajów świata do roku 2024. Dodatkowe cele to np.  zajęcie co najmniej 5. miejsca na świecie pod względem ilości opublikowanych prac naukowych w międzynarodowych bazach danych. Obecnie Rosja zajmuje pod tym względem miejsce 11.