Szczyt UE: 30 proc. środków na cele związane z walką ze zmianą klimatu

Szczyt UE: 30 proc. środków na cele związane z walką ze zmianą klimatu

Po czterech dniach wyjątkowo długiego „szczytu europejskiego” premierzy państw unijnych osiągnęli porozumienie w sprawie budżetu i ram finansowych na lata 2021 – 2027. Zgodnie z zapowiedzią uzgodniono pakiet finansowy w wysokości ponad 1,8 bln euro, w tym 750 mld euro na nadzwyczajne działania na rzecz ożywienia gospodarczego w ramach tzw. Instrumentu Nowej Generacji UE (NGEU).

Szansa dla Polski

Porozumienie to może zapewnić Polsce wsparcie w ramach nowej perspektywy finansowej w wysokości 775 mld zł (w cenach bieżących), z czego 623 mld zł w postaci dotacji oraz 152 mld zł w postaci niskooprocentowanych pożyczek.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Warunkiem skorzystania z dotacji będzie zrealizowanie celów pośrednich i docelowych ujętych w nowoopracowanym Krajowym Planie Odbudowy na lata 2021 – 2023 (dla pobudzenia wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i zbudowania „gospodarczej społecznej odporności”), ocenionym przez Komisję Europejską i zatwierdzonym przez Radę Europejską kwalifikowaną większością głosów. 30 proc. środków będzie musiało być przeznaczone na realizację projektów związanych z klimatem dla osiągnięcia nowych celów klimatycznych Unii Europejskiej w perspektywie 2030 r., które zostaną zaktualizowane do końca bieżącego roku (zgodnie z porozumieniem paryskim).

Sektory objęte nowymi opłatami

Zapowiedziano ponadto wprowadzenie: opłaty nierecyklingowanych odpadów z tworzyw sztucznych, podatku węglowego (CBAM), opłaty cyfrowej, poszerzenia unijnego handlu uprawnieniami do emisji (ETS) na sektor lotniczy i morski oraz rezerwy w wysokości 5 mld euro dla wsparcia państw i sektorów gospodarki dotkniętych przez Brexit.

ev sustainability digital ad 300x250 921167513 PL final jun28 1
ev sustainability digital ad 750x200 949073423 PL PL Aug22 final 1

Przewidziano również wprowadzenie podatku od transakcji finansowych, który wykorzystany będzie do spłaty zaciągniętych przez UE pożyczek w ramach NGEU.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.