Biogazownia

Biogazownia – specjalistyczna instalacja i zakład, w którym przekształca się biomasę, czyli odpady organiczne; roślinne, odpady pochodzenia zwierzęcego, osady ze ścieków na biogaz. Biogazownie są najczęściej usytuowane w pobliżu gospodarstw rolniczych, oczyszczalni ścieków oraz przy składowiskach odpadów. Dzięki procesom fermentacji metanowej, które zachodzą w odpowiednich komorach, powstaje biogaz. 

Uzyskanie biogazu z biomasy ma zazwyczaj 4 etapy: hydrolizę, acidogenezę, octanogenzę i wreszcie metanogenezę. Wszystkie procesy zachodzące pomiędzy mikroorganizmami są od siebie zależne. Obecność grup wszystkich mikroorganizmów i ich właściwe proporcje pozwalają z sukcesem przeprowadzić proces fermentacji. Kontrola tego procesu pozwala uzyskać wysokiej jakości biogaz.

Biogaz należy do odnawialnych źródeł energii. W Polsce przemysł biogazu i biometanu ciągle się rozwija.