Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Biogazownie rolnicze szansą na rozwój polskiej wsi

Biogazownie rolnicze szansą na rozwój polskiej wsi

Biogazownie rolnicze szansą na rozwój polskiej wsi

W Polsce zużywa się rocznie ok. 14 mld m3 gazu ziemnego. Szacowana ilość biogazu po oczyszczeniu mogłaby pokryć około 10 proc. zapotrzebowania kraju na gaz – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski na oficjalnym otwarciu nowej biogazowni w miejscowości Tończa w województwie mazowieckim.

Reklama

Dzisiejsza uroczystość to kolejny milowy krok w kierunku rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, w szczególności sektora biogazu rolniczego. Dzięki powstaniu tej biogazowni moc zainstalowana elektryczna wszystkich wytwórców biogazu rolniczego przekroczyła 100 MW. – mówił wczoraj minister.

Minister Krzysztof Tchórzewski zwrócił uwagę, że w 2015 r. sektor biogazu rolniczego wytworzył ponad 400 tys. m3 biogazu. – Liczymy, że w 2016 r., dzięki korzystnej dla wytwórców biogazu rolniczego zmianie regulacji ustawowych, nastąpi istotny wzrost ilości wytworzonego biogazu – dodał. Zauważył również, że zapisy nowej ustawy o OZE dają równe szanse na funkcjonowanie i konkurencję sektora biogazu rolniczego z innymi źródłami OZE, które funkcjonują w Polsce.

Zdaniem ministra rozwój OZE przygotuje naszą gospodarkę i społeczeństwo do wyzwań nowej ery. – Energetyka w przyszłości będzie się w znaczącej mierze opierać na rozproszonej i lokalnej generacji wykorzystującej m.in. stabilne i sprawdzone źródła odnawialne. Zaliczają się do nich biogazownie rolnicze – powiedział. Jego zdaniem umożliwi to efektywne gospodarowanie złożami paliw kopalnych, które ulegają wyczerpaniu.

Najważniejszymi oraz stabilnymi rodzajami OZE w Polsce są: biomasa, biogaz rolniczy, a także w najbliższych latach energetyka rozproszona, bazująca na modelu prosumenckim oraz na systemie klastrów energii – podkreślił szef resortu energii.

Minister Tchórzewski wspomniał o roli jaką mają do odegrania powstające klastry energii:

Klastry i funkcjonujące w ich ramach biogazownie rolnicze w przyszłości stanowić mogą dodatkową formułę prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych na terenach wiejskich – podsumował. Jego zdaniem biogazowanie rolnicze przyczyniają się do zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki.

Szef resortu energii zwrócił również uwagę, że funkcjonowanie i rozwój sektora wytwarzania biogazu rolniczego w najbliższych latach pozwoli m.in.: na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz tworzenia tzw. lokalnych łańcuchów wartości dodanej m.in. przez aktywizację gospodarczą wsi oraz zwiększenie zatrudnienia wśród społeczności lokalnej oraz jednostek gospodarczych branży rolniczej i związanej z energetyką odnawialną.

W chwili obecnej realnie dostępny potencjał surowcowy produkcji biogazu, zawarty w produktach ubocznych rolnictwa i pozostałościach przemysłu rolno-spożywczego, wynosi około 1,7 mld m3 biogazu rocznie.

W Polsce zużywa się rocznie ok. 14 mld m3 gazu ziemnego. Szacowana ilość biogazu po oczyszczeniu mogłaby pokryć około 10 proc. zapotrzebowania kraju na gaz lub w całości zaspokoić potrzeby odbiorców z terenów wiejskich – podsumował.

Inwestorem biogazowni rolniczej zlokalizowanej w miejscowości Tończa jest spółka PGB Energetyka 2 Sp. z o.o. należąca do Polskiej Grupy Biogazowej S.A. Grupa powołana została w 2008 r. z zamierzeniem przygotowania do realizacji i eksploatacji biogazowni rolniczych w różnych regionach kraju. Budowa biogazowni została ukończona w 2015 r. Teren inwestycji położony jest w miejscowości Tończa, znajdującej się we wschodniej części województwa mazowieckiego, powiecie węgrowskim, w gminie Liw. W biogazowni w wyniku fermentacji beztlenowej substratów organicznych pochodzenia rolniczego (kiszonki roślin energetycznych, kukurydzy, trawy oraz odchodów zwierzęcych) produkowany będzie biogaz. Wytwarzany biogaz, wykorzystywany będzie do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. W sąsiedztwie elektrowni znajduje się kilkaset hektarów gruntów rolnych, przeznaczonych głównie do uprawy zbóż i kukurydzy. Stanowi to potencjał w pozyskaniu substratów do produkcji biogazu oraz zagospodarowaniu masy pofermentacyjnej. Przy elektrowni zainstalowana zostanie suszarnia taśmowa, w której surowiec suszony będzie czystym, wolnym od spalin, ogrzanym strumieniem powietrza z ciepła wytworzonego w biogazowni.

Parametry technologiczne biogazowni rolniczej:

  • jednostka kogeneracyjna oparta o 2 silniki spalinowe MAN, o mocy elektrycznej 999 kW i mocy cieplnej 1082 kW,
  • moc zainstalowana energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,999 M We,
  • planowana, roczna produkcja energii elektrycznej 8 300 MWh/rok,
  • planowana, roczna produkcja energii cieplnej 31 600 GJ/rok.

Źródło: informacja prasowa Ministerstwa Energii, Polska Grupa Biogazowa S.A.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.