Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Biomasa leśna – OZE czy nie?

tree

Biomasa leśna – OZE czy nie?

“UE musi chronić lasy, a nie spalać je, by produkować energię”. Tak brzmi apel do Komisji Europejskiej. W znowelizowanej ustawie o OZE z października 2020 r. pojawiła się nowa definicja drewna energetycznego, która wciąż budzi kontrowersje.

B1
Reklama

Nie spalajmy drzew

Autorzy apelu skierowanego do KE oraz przywódców państw członkowskich UE pt.“UE musi chronić lasy, a nie spalać je, by produkować energię”, jednoznacznie wskazują na negatywne skutki spalania biomasy leśnej na potrzeby energetyczne. Rekomendują obniżenie emisji poprzez odejście od drewna energetycznego i zastąpienie go innymi źródłami energii odnawialnej: energią wiatrową, słoneczną, czy wodną. Według badaczy i autorów petycji niepokojący jest również fakt, iż oprócz tychże źródeł, energia z biomasy leśnej ma także ulec zwiększeniu.

kW IvD9vv4SZftLIAIj76Qow0ULBUkw9UtL08VxxSe6Bpg F DefTjsyR4Bhr8exTQ mzX54X6Z 2 JluPdDBGAWsZFcxGOr0zkBDSlCOd oNGgVReah 2JHBmvkAqyHeUyyiH
Wskaźnik źródeł energii do 2030 roku, źródło: World energy, technology, and climate policy Outlook.WETO 2030
Reklama

Według wnioskodawców spalanie biomasy leśnej jest niezgodne art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który nakazuje polityce środowiskowej UE przyczyniać się do poprawy jakości środowiska i walki ze zmianami klimatu. Pod apelem podpisało się dotychczas blisko 96 tys. osób.

Dzisiaj wiemy, że spalanie drewna nie obniża emisji CO2, a wzmaga ją. Masowe wycinki lasów również nie mają pozytywnego skutku dla ekosystemów i ich mieszkańców. Dodatkowym zagrożeniem wynikającym ze wzrastającego popytu na biomasę, jest nielegalny handel drewnem. Wielu naukowców określa jasno swoje stanowisko – biomasa leśna nie jest zieloną energią. Dotyczy to zarówno drzew rosnących, jak i martwych, które spoczywają w lesie, pełniąc wiele funkcji w tych ekosystemach.

Biomasa pochodzenia leśnego 

Biomasę wykorzystuje się na dużą skalę w przemyśle energetycznym, a jej źródła są różnego pochodzenia. Głównymi źródłami drewna opałowego jest las, pobocza dróg, sady, zakłady typu tartaki, składowiska drewna opałowego i plantacje specjalnie hodowanych drzew, np. wierzby energetycznej.

W swojej pracy napisanej na Wydziale Energetyki i Paliw AGH pt. “Stanowcze NIE dla spalania i współspalania biomasy leśnej w Polsce”, Anna Idzikowska poruszyła sporne kwestie związane ze spalaniem drewna. Autorka wyraża obawy na temat wzrostu importu drewna z Polski, maksymalnego wykorzystania biomasy leśnej do celów energetycznych oraz dużego wzrostu pozyskiwania drewna w skali roku. 

Polski las

W Polsce 1 km2 lasu wychwytuje średnio rocznie 20 kilo ton CO2, zwracając do atmosfery 14 kilo ton tlenu. Wycinka drzew na potrzeby spalania wiąże się z dodatkową emisją gazów cieplarnianych, co jest sprzeczne z polityką unijną, dążącą do neutralności klimatycznej.

Nasz kraj dąży do uzyskania neutralności energetycznej do 2050 roku. Czy Polska nadal będzie wykorzystywać na dużą skalę materiał energetyczny z biomasy leśnego pochodzenia? Po kontrowersyjnej zmianie definicji drewna energetycznego pojawiło się wiele głosów sprzeciwu. 

W Polsce nie wykształciliśmy odpowiednich instrumentów wspomagających własne zasoby tego surowca oraz fakt, że prowadząc politykę zalesiania nasz ekosystem leśny sam mógłby wygrać walkę z emisjami CO2 bez narażania naszej przestarzałej infrastruktury technicznej na dodatkowe straty. czytamy w pracy Anny Idzikowskiej.

URE wyjaśnia

6 kwietnia 2021 roku Urząd Regulacji Energetyki podał, że ustanowiona 1 października definicja drewna energetycznego jest czasowa i ma potrwać do 31 grudnia 2021 roku. 

Urząd skonkretyzował, czym jest drewno energetyczne:

1)     surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;

2)     produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;

3)     odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Dzisiaj URE podaje, że wielu uczestników rynku energii podaje “wątpliwości interpretacyjne dotyczące tejże ustawy”. Jednak kwestią, na której skupia się URE są wyłącznie odpady drzewne – kora, odziomki, trociny, wióry itp., a nie całościowy problem związany z kwestią biomasy leśnej i licznych kontrowersji pojawiających się wokół zagadnienia, czy biomasa leśna jest odnawialnym źródłem energii? Jeśli tak, to jaką funkcję mają pełnić te źródła w obliczu ochrony środowiska i transformacji energetycznej?

źródło: you.wemove.eu, cire.pl, ure.gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.