1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Energia Plus – kolejny nabór wniosków. Na firmy czeka blisko 600 mln zł

Energia Plus – kolejny nabór wniosków. Na firmy czeka blisko 600 mln zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejną edycję programu dla przedsiębiorców Energia Plus. Nabór wniosków rozpocznie się 1 lutego 2023 roku. Budżet przeznaczony na wsparcie inwestycji wynosi 566,9 mln zł.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Energia Plus 2023 – budżet i formy dofinansowania 

Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Beneficjentami programu Energia Plus są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców – wykonujący działalność gospodarczą.

Budżet na dofinansowanie do fotowoltaiki, wymiany źródeł ciepła czy poprawy efektywności energetycznej wynosi 566,931 mln złotych i będzie udzielany w formie preferencyjnej pożyczki. Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje przedział od 1 stycznia 2015 do 30 września 2030 roku. Budżet na dotacje został wyczerpany w I i II turze programu.

Czego dotyczy dofinansowanie?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił listę inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie. Wśród nich są:

– Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych). W tym zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

– Przedsięwzięcia zmniejszające szkodliwe emisje do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w dyrektywie 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (dyrektywa MCP) – co najmniej do standardów emisyjnych wynikających z tej dyrektywy.

– Przedsięwzięcia przyczyniające się do poprawy jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW – co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone. Mówimy tu o takich przedsięwzięciach jak, np. modernizacja urządzeń, wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia, instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW.

– Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (niezwiązanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).

– Przedsięwzięcia zgodne z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 30 listopada 2021 roku w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych. Wyjątki – modernizacja lub wymiana urządzeń służących do transportowania produktów i półproduktów w ramach procesu technologicznego (np. wózków widłowych, wozideł technologicznych lub dźwigów towarowych), urządzeń przeznaczonych do użytku domowego (np. pralek, suszarek, zmywarek do naczyń, chłodziarek, kuchenek lub piekarników) oraz pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego.

– Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: a) energię ze źródeł odnawialnych, b) ciepło odpadowe, c) ciepło pochodzące z kogeneracji. z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem, d) paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

– Modernizacja/rozbudowa sieci ciepłowniczych.

Energia Plus 2023 – nabór wniosków

Wnioski w czwartej edycji programu można składać od 1 lutego 2023 do 13 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Odbywa się to przez generator wniosków o dofinansowanie przy użyciu podpisu elektronicznego. Aby złożyć wniosek należy utworzyć konto i zalogować się na stronie internetowej NFOŚiGW i wybrać odpowiedni program priorytetowy.

Więcej informacji o czwartym naborze w programie Energia Plus wraz z dokumentami potrzebnymi do złożenia wniosku można znaleźć na stronie NFOŚiGW.

źródło: gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.