Farmy wiatrowe do kontroli

Do części firm z branży energetyki wiatrowej dotarły zawiadomienia o wszczęciu kontroli działalności gospodarczej, których nadawcą jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Kontrole te dotyczyć mają dwóch województw i objąć weryfikację spełniania wymogów decyzji środowiskowych wynikających z ustawy o ochronie środowiska.

Plotka głosi, że kontrole te spowodowane są wypadkiem, do jakiego doszło w województwie lubuskim pod koniec zeszłego miesiąca. Jednakże, jak zauważa Michał Kaczerowski – Kontrole zostały zapowiedziane i realizowane przed felernym wypadkiem w województwie lubuskim. Kaczerowski jest prezesem spółki Ambiens, która specjalizuje się w sektorze doradztwa środowiskowego.

Jak mówi Kaczerowski – Nie można łączyć tych dwóch wydarzeń i pamiętać należy, że wspomniana awaria jest pojedynczym incydentem w skali kraju. Usterki tego typu zdarzają się ekstremalnie rzadko i każdorazowo uruchamiają badania przyczyniające się do wzrostu bezpieczeństwa sektora”.

Jak informuje Kaczerowski, zgodnie z obowiązującym prawem (art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) kontrola rozpocząć może się od 7 do 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Tego rodzaju kontrola obejmować może przestrzeganie przepisów i decyzji dotyczących ochron środowiska.

Jeden z przepisów dotyczy konieczności zgłoszenia farmy do WIOŚ, o czym większość deweloperów tego rodzaju instalacji nie miała pojęcia. Pierwsze mandaty z tego tytułu zostały już wystawione. Jak informuje Kaczerowski, od 19.08.2007 roku inwestorzy, którzy mają obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, nie muszą zawiadamiać Inspekcji Ochrony Środowiska o zakończeniu budowy (patrz art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane., Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

Jednakże to nie jest jedyny akt prawny, dotyczący konieczności zgłaszania farm do WIOŚ. Prawo Ochrony Środowiska (art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, Dz. U. z 2017 r. poz. 519) mówi, że na 30 dni przed terminem oddania budowy nowego lub przebudowanego obiektu konieczne jest poinformowanie WIOŚ, jeśli jest to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, czego definicję zawarto w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Niedopełnienie tego obowiązku, zgodnie z art. 331 ustawy Prawo ochrony środowiska, zagrożone jest karą grzywny. Konsekwencją może być także, jak mów art. 365 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy, wstrzymaniem użytkowania obiektu.

Jak mówi Kaczerowski – Właścicielom farm wiatrowych rekomendujemy kilka działań. Po pierwsze, dopełnienie obowiązku zgłoszenia dla nowo uruchamianych przedsięwzięć. Po drugie, dokonania pomiarów hałasu na własny użytek po uruchomieniu farmy wiatrowej, nawet jeśli nie było takiego obowiązku w decyzji środowiskowej. Wyniki mogą stanowić podstawę obrony interesów inwestora w przypadku ewentualnych przekroczeń w sytuacji kumulacji oddziaływań z nowymi lub późniejszymi instalacjami. Kontroli WIOŚ może towarzyszyć weryfikacja faktycznych oddziaływań w tym emisji hałasu. Po trzecie, warto zasięgnąć konsultacji prawnej w celu przygotowania lub reprezentacji inwestora w przypadku kontroli oraz doradztwo w sytuacji ewentualnych kar i sankcji.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

W Bonn zakończył się pierwszy tydzień rozmów klimatycznych przygotowujących do COP23

Następny artykuł

Sytuacja na rynku zielonych certyfikatów poprawia się, ale nadal jest słaba

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: ,