NFOŚiGW: nabór wniosków dla banków

NFOŚiGW: nabór wniosków dla banków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 17 lipca br. ogłosił nabór wniosków dla banków w ramach programu „Prosument”. Na ten cel przewidziano 160 mln złotych.

Nabór dotyczy wniosków o udostępnienie środków bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych i dotacji na przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2016 w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Wnioski będą przyjmowane od 3 sierpnia do 11 września br.

Na dofinansowanie przedsięwzięć zostały przewidziane środki w kwocie 160 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 – 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016r. Za zgodą Zarządu NFOŚiGW może podwyższyć alokację środków.

Wnioski o udostępnienie środków na udzielanie kredytów bankowych i na dotacje składają w NFOŚiGW banki. Procedura naboru określona została w załączniku do programu Prosument „Procedura wyboru banków”. W zawartej z NFOŚiGW umowie poszczególne banki określą terminy rozpoczęcia przyjmowania wniosków dla beneficjentów.

W stosunku do naboru wniosków ogłoszonego w styczniu br. nastąpiły istotne zmiany w programie priorytetowym. Wśród tych zmian są:

– zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej,

– przedłużenie okresu obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, dla umów zawieranych z kredytobiorcami do końca 2016 r.,

– wyłączenie, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwości korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie,

– wydłużenie terminu na zawieranie umów z kredytobiorcami do końca 2016 r.,

– podniesienie maksymalnej kwoty składanego przez banki wniosku o udostępnienie środków do 40 mln zł,

– zmiana zapisów dotyczących wynagrodzenia banków: obecnie prowizja w pierwszym roku kredytowania wynosi maksymalnie 3% kwoty wypłaconego kredytu, a w każdym kolejnym rozpoczętym okresie kredytowania 1,5%.

Dodatkowo wprowadzono szereg zmian w warunkach współpracy pomiędzy bankami a NFOŚiGW. Zmiany te określone są w załączonych wzorach umów udostępnienia środków. Więcej informacji można uzyskać pod linkiem.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.