Nowa ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych przyjęta przez Radę Ministrów

Rząd chce wesprzeć rozwój elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami. Nowa ustawa o elektromobilności ma ułatwić oraz przyspieszyć rozwój tej branży Polsce. Jakie zmiany nas czekają?

Nowa ustawa o elektromobilności

Krajowe prawo zostało dostosowane do przepisów Unii Europejskiej m.in. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. 5 października 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Elektromobilność jest branżą, która rozwija się dynamicznie na całym świecie. Wprowadzane rozwiązania mają przyczynić się do znacznej redukcji emisyjności sektora transportu oraz zwiększenia poziomu ekologii w tym sektorze. Co wprowadza projekt ustawy?

Najważniejsze rozwiązania

 • Uregulowane zostały procedury dotyczące instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych.
  • Przepisy mają ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku.
  • Dzięki temu, osoby zainteresowane zakupem takiego pojazdu otrzymają możliwość ładowania go w swoim miejscu zamieszkania.
  • Tego rodzaju model ładowania jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ odbywa się najczęściej w porze nocnej, kiedy pojazd nie jest użytkowany, a zużycie prądu jest niższe niż w dzień, co stabilizuje pracę sieci energetycznej.
 • Doprecyzowane zostały zasady tworzenia stref czystego transportu. Chodzi m.in. o możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach (niezależnie od liczby mieszkańców). To także wprowadzenie specjalnych oznaczeń dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w obrębie stref oraz uelastycznienie przepisów w tym zakresie, oraz pozostawienie większej możliwości ich kształtowania gminom.
 • Doprecyzowano przepisy regulujące, które stacje ładowania powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego oraz doprecyzowano definicję stacji ładowania.
 • Umożliwiono udzielanie wsparcia finansowego w przypadku, gdy przedsiębiorca nie kupuje pojazdu, a korzysta z leasingu. Rozwiązanie to ma na celu dostosowanie warunków udzielania wsparcia do najczęściej wybieranej przez przedsiębiorców formy użytkowania pojazdów.
 • W związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego określono  minimalny poziom docelowy, jeśli chodzi o udział nisko- i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi.

Nowa ustawa o elektromobilności ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

źródło: gov.pl/web/klimat