Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Polska strategia wodorowa w końcu przyjęta! Co z wodorem w Polsce?

Polska strategia wodorowa w końcu przyjęta! Co z wodorem w Polsce?

Rada Ministrów, 2 listopada 2021 roku, podjęła uchwałę ws. przyjęcia „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”. Polska strategia wodorowa to dokument, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Jakie kierunki zakłada na drodze do ich osiągnięcia?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Polska strategia wodorowa

Dokument przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej. Pomoc ta obejmie jednak wyłącznie wodór niskoemisyjny, tj. ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych. 

Uzyskanie wsparcia dla produkcji wodoru z paliw kopalnych możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem zastosowania technologii wychwytywania dwutlenku węgla.

Strategia wytycza 6 celów:

  • wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie;
  • wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;
  • wsparcie dekarbonizacji przemysłu;
  • produkcja wodoru w nowych instalacjach;
  • sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru;
  • stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Jak osiągnąć te postanowienia?

Wskaźnikami osiągnięcia w 2030 roku celów są:

  • 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów;
  • 800 – 1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce;
  • min. 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru;
  • co najmniej 5 dolin wodorowych.

Dlaczego rozwój gospodarki wodorowej w Polsce jest taki ważny?

Dlaczego warto inwestować w wodór w Polsce?

Biorąc pod uwagę duży potencjał krajowej produkcji wodoru z lokalnych surowców, rola technologii wodorowych pozytywnie wpływających na środowisko będzie kluczowa w przyszłości.

Do najważniejszych czynników środowiskowych należy: nisko- lub zeroemisyjność technologii wodorowych oraz bezpieczeństwo technologii i infrastruktury wodorowej wraz z minimalnym oddziaływaniem na lokalne środowisko naturalne.

Inwestycje w rozwój technologii wodorowych oferują rozwiązania umożliwiające obniżenie emisyjności w tych segmentach gospodarki, w których dekarbonizacja jest ekonomicznie nieuzasadniona lub niemożliwa w drodze elektryfikacji.

Chcesz wiedzieć więcej o inwestycjach w wodór w Polsce? Zobacz artykuł:

źródło: gov.pl/web/klimat

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.