Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

2 mld zł na dotacje do ładowarek elektrycznych samochodów ciężarowych

2 mld zł na dotacje do ładowarek elektrycznych samochodów ciężarowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął konsultacje projektu programu priorytetowego „Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego”. 

Reklama

O nowym programie

Program będzie realizowany w latach 2024-2029. Rozpoczęcie konsultacji w sprawie jego projektu nastąpiło niecały tydzień po ogłoszeniu projektu innego programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ), który zakłada dopłaty do zeroemisyjnych samochodów ciężkich kategorii N2 oraz N3. Więcej o nim pisaliśmy tu:

Co istotne, nabory do programu mają być prowadzone w trybie konkursowym (a nie w ramach – budzącej kontrowersje – zasady pierwszeństwa wniosków, która obowiązywała m.in. w programie dopłat do infrastruktury dla samochodów osobowych). Projektowany regulamin przewiduje punktowe kryteria jakościowe, takie jak efektywność dofinansowania, termin realizacji i efektywność rzeczowa.

Do kogo skierowany jest program?

Ze wsparcia w ramach programu będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, przy czym jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze kilka wniosków o dofinansowanie. Subsydiami zostaną objęte inwestycje polegające na budowie ogólnodostępnej stacji ładowania prądem stałym (DC) posiadającej co najmniej dwa punkty ładowania o mocy co najmniej 350 kW (w przypadku inwestycji realizowanych wzdłuż drogowej sieci bazowej TEN-T) albo jeden punkt ładowania o mocy co najmniej 350 kW (w przypadku inwestycji realizowanych na terenie centrum logistycznego – DEPOT – lub terminala intermodalnego). Dotacje będą również przeznaczane na przebudowę stacji ładowania, skutkującą wzrostem jej mocy do ww. poziomu.

Formy wsparcia i budżet w ramach programu

Wsparcie w ramach programu będzie udzielane w postaci dotacji do budowy lub rozbudowy stacji ładowania, w tym do rat kapitałowych w przypadku leasingu finansowego. Maksymalna wysokość dotacji wyniesie do 100% kosztów kwalifikowanych.

Na wsparcie rozbudowy infrastruktury ładowania dla eHDV, NFOŚiGW zamierza zarezerwować 2 mld zł – dwukrotnie więcej niż na subsydia do elektrycznych ciężarówek. 80% tej kwoty zostanie przeznaczone na dotacje do ładowarek zlokalizowanych wzdłuż sieci bazowej TEN-T, zaś 20% – na dopłaty do stacji uruchamianych na obszarze centrum logistycznego lub terminalu intermodalnego. 

– To bardzo ważny projekt nie tylko dla branży nowej mobilności, ale również dla całej polskiej gospodarki. Dotacje do infrastruktury ładowania dla eHDV (wraz z ogłoszonymi wcześniej subsydiami do elektrycznych ciężarówek) mogą przenieść Polskę do grona państw, które w kolejnych miesiącach i latach będą wyznaczać w Europie kierunek rozwoju zeroemisyjnego transportu ciężkiego. PSPA zabiegało o wprowadzenie wsparcia elektryfikacji tego sektora od wielu miesięcy. Dziś wiemy, że propozycja wsparcia jest kierunkowo bardzo dobra. Założenia programu oceniamy pozytywnie, będą one przedmiotem dogłębnych analiz. Za ten długo oczekiwany ruch nie tylko musimy, ale wręcz chcemy pochwalić administrację publiczną. Ogłoszone programy mają kluczowe znaczenie dla zachowania konkurencyjności polskiej branży TSL (kreującej dziś 750 tys., miejsc pracy oraz odpowiadającej za 6% PKB) oraz wypełnienia w obszarze eHDV obowiązków wynikających z regulacji europejskich, w szczególności rozporządzenia AFIR. Bez subsydiów spełnienie tych celów nie byłoby możliwe – powiedział Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Rozporządzenie Unii Europejskiej wymusza transformację

Jak wskazuje PSPA, z ok. 3,3 tys. ogólnodostępnych stacji ładowania funkcjonujących dziś w Polsce, ani jedna nie jest przystosowana do ładowania zeroemisyjnych pojazdów ciężkich. Ta sytuacja będzie musiała się jednak już wkrótce zmienić w związku z wymogami unijnego rozporządzenia AFIR, którego przepisy będą stosowane od 13 kwietnia bieżącego roku. 

AFIR przewiduje bardzo ambitne i bezpośrednio wiążące każde państwo członkowskie cele w zakresie rozbudowy infrastruktury ładowania dla eHDV. Założenia rozporządzenia obejmują m.in. wymóg pokrycia do końca 2025 r. co najmniej 15% długości sieci bazowej TEN-T (na każdym kierunku podróży) strefami ładowania o mocy co najmniej 1,4 MW każda. Do końca 2027 i 2030 r. wymogi w tym zakresie mają zostać odpowiednio podniesione. Analogiczne obowiązki dotyczą sieci kompleksowej TEN-T (z nieznacznie mniejszymi wymaganiami na lata 2027 oraz 2030).

Źródło: informacja prasowa PSPA

Fot.: pspa.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.