Columbus Energy rozliczył się z Inwestorami za Obligacje serii B o wartości prawie 4,5 mln zł

Columbus Energy, Spółka notowana na rynku NewConnect, rozliczyła Obligacje serii B o wartości prawie 4,5 mln zł. Dwa lata temu, w pierwszej publicznej emisji obligacji pod hasłem: Inwestuj, oddychaj, ochraniaj, Inwestorzy powierzyli te środki na rozwój organizacji, której roczne przychody przez ostatnie dwa lata wzrosły aż o 640%.  

Na koniec roku 2018 Spółka odnotowała montaż 4 200 instalacji fotowoltaicznych w  całym kraju dla rodzin i firm, co przekłada się na ponad 60 000 paneli słonecznych oraz 20 000 kWp mocy OZE generującej oszczędności na rachunkach za energię elektryczną o wartości 13 mln zł rocznie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Przez dwa lata, jak podają komunikaty giełdowe, Columbus Energy wywiązywała się ze swoich obowiązków wobec Inwestorów wypłacając zawsze w terminie odsetki, których wysokość w skali roku wynosiła 9,2%. Zakończenie Obligacji serii B o wartości 4 335 000 zł to potwierdzenie pozycji Spółki na polskim rynku kapitałowym w sektorze energetyki odnawialnej.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Columbus Energy za rok 2018 poświadcza skonsolidowany przychód w wysokości 63 mln zł. Na tej podstawie udział Columbus Energy w rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce szacuje się na 8% (z uwzględnieniem rynku dotacyjnego) oraz 15% w przypadku rynku komercyjnego (z pominięciem dotacji).

Na początku 2019 roku Columbus Energy podpisało Ramową Umowę Współpracy z Immersa Limited, dotyczącą wspólnego projektu oferowania wynajmu instalacji fotowoltaicznych dla dużych firm i koncernów.  Immersa Limited zamierza zabezpieczyć finansowanie tych inwestycji i na początek na ten cel przeznaczyć kwotę 20 mln euro. Realizacja oraz zabezpieczenie wysokiego standardu usług pozostaje po stronie Spółki. Oferta trafi na rynek już 1 kwietnia 2019 roku.

Spółka informuje również, że jest w trakcie procesu przenoszenia notowań na rynek regulowany GPW i równolegle rozpoczęła proces dopuszczania do obrotu wszelkich akcji nienotowanych jeszcze na rynek NewConnect GPW.