Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Dotacja do wymiany źródła ciepła w Łodzi. Ile pieniędzy i do kiedy nabór? [WNIOSEK]

Dotacja do wymiany źródła ciepła w Łodzi. Ile pieniędzy i do kiedy nabór wniosków? [WNIOSEK]

Dotacja do wymiany źródła ciepła w Łodzi. Ile pieniędzy i do kiedy nabór? [WNIOSEK]

Powietrze w Łodzi już niebawem może stać się znacznie czystsze. Prezydent miasta ogłosił program wymiany źródeł ciepła i zaprezentował program dofinansowania dedykowany temu przedsięwzięciu. Do kiedy prowadzony jest nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2023 roku i ile pieniędzy na wymianę źródła ciepła dostaną mieszkańcy Łodzi?

Reklama

Dotacja do wymiany źródła ciepła w Łodzi

Władze Łodzi ogłosiły program celowych dotacji z budżetu miasta na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza. Chodzi o trwałe wyłączenie z użytkowania jak największej liczby źródeł ciepła na paliwa stałe. Pozwoli to na ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta. 

Władze miasta postanowiły uruchomić własny program, niezależny od ogólnokrajowych dotacji, takich jak Czyste Powietrze. W programie mogą wziąć udział osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

Wnioski można składać w terminie 2 stycznia – 30 czerwca 2023 roku. Jakie rodzaje inwestycji objęte są wsparcie?

Co podlega dofinansowaniu?

W 2023 roku dotacje celowe z budżetu Miasta Łodzi zostaną przekazane na inwestycje takie jak:

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej,
 • podłączenie do sieci gazowej wraz z instalacją źródła ogrzewania,
 • instalację źródła ogrzewania elektrycznego,
 • instalację pompy ciepła na potrzeby ogrzewania.

Termin zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia to 3 miesiące od zawarcia umowy o dofinansowanie. Termin ten może zostać wydłużony w szczególnych przypadkach na wniosek beneficjenta, ale nie dłużej niż do 30 listopada 2023 roku.

Ile pieniędzy na realizację programu przewidziały władze miasta i jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Budżet i wniosek o dofinansowanie

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku budżetowym 2023 to 3 miliony zł. W regulaminie dotacji dowiadujemy się, że wysokość poszczególnych dotacji może wynosić nawet 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

– 9 tys. zł na jeden lokal,
– 50 tys. zł na budynek wielorodzinny.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się:

 1. zakup i montaż urządzeń wraz z elementami stanowiącymi wyposażenie (urządzenia wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania w Polsce);
 2. demontaż i utylizacja źródeł ciepła na paliwo stałe;
 3. koszty podłączenia do sieci gazowej/ciepłowniczej, z wyłączeniem kosztów uzyskania dokumentacji;
 4. koszty dostosowania instalacji gazowej lub elektrycznej w budynku/lokalu do nowych źródeł ogrzewania. Nie obejmują one kosztów montażu/modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej rozprowadzanej od nowego źródła ogrzewania do poszczególnych pomieszczeniach danego budynku/lokalu.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy.

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi:

 • Łódź, ul. Piotrkowska 110 (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, wejście od al. Schillera),
 • Łódź, ul. Piotrkowska 153,
 • Łódź, ul. Zachodnia 47,
 • Łódź, Al. Politechniki 32,
 • Łódź, ul. Krzemieniecka 2B,
 • Łódź, al. Piłsudskiego 100

lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Formularz wniosku można pobrać klikając w ten link

Dodatkowych informacji udziela punkt informacyjno-konsultacyjny w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi. Weryfikacji składanego wniosku można dokonać osobiście przy al Piłsudskiego 100, telefonicznie pod numerem 42 272 66 22 oraz mailowo pod adresem smog@uml.lodz.pl.

Co powinien zawierać wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o wymianę źródła ciepła w Łodzi musi zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres osoby ubiegającej się o dotację w przypadku osób fizycznych lub nazwę podmiotu i adres siedziby w przypadku innych podmiotów;
 2. dane nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie;
 3. informację o rodzaju zainstalowanych (istniejących) w budynku lub lokalu źródłach ciepła (urządzeniach grzewczych);
 4. informację o rodzaju planowanych do zainstalowania w budynku lub lokalu źródłach ciepła (urządzeniach grzewczych);
 5. datę i podpis wnioskodawcy albo osób reprezentujących wnioskodawcę upoważnionych do składania oświadczeń woli.

Do wniosku o udzielenie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, na wezwanie organu dotacyjnego należy dostarczyć:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie albo oświadczenie o jego braku z podaniem przyczyn, w przypadku obowiązku posiadania – numery KRS, REGON, NIP;
 2. zgodę wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości na ubieganie się o dotację w kwocie określonej we wniosku i realizację przedsięwzięcia;
 3. dokumenty potwierdzające rodzaj wykorzystywanego do ogrzewania budynku/lokalu źródła ciepła;
 4. dokumentację (o ile jest w posiadaniu) potwierdzającą stan przygotowania pod względem formalno-prawnym realizacji przedsięwzięcia (opinie, pozwolenia, projekty).

Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miasta Łodzi.

źródło: https://uml.lodz.pl/, zdj. główne: Wikimedia Commons/ flickr.com (Andrew Jones) /Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.