1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ekolaury Polskiej Izby Ekologii rozdane

Ekolaury Polskiej Izby Ekologii rozdane

Polska Izba Ekologii już po raz 21. przyznała Ekolaury za działania na rzecz ochrony środowiska. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się 29 listopada w Katowicach. Pora poznać laureatów.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Nagrody i wyróżnienia

Kapituła Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii w 21. edycji przyznała 13. Ekolaurów oraz 12. wyróżnień w 9. kategoriach. Nagrody i wyróżnienia wręczyli Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii oraz Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii.

W gali udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych: Danuta Kamińska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Adam Ruśniak – Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Jacek Morek – II Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej, Edward Maniura – Burmistrz Miasta Lubliniec, Tomasz Urbański, – Kierownik Referatu Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój. Obecni byli także przedstawiciele podmiotów współpracujących z Izbą: Ryszard Świeboda, Wiceprezes Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach, dr inż. Bartosz Polnik – Zastępcę Dyrektora ds. Rozwojowych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG Instytut Badawczy oraz Aleksandra Drescher – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W tym roku Konkursowi honorowego patronatu udzielili Ministerstwo Infrastruktury, Marszałek Województwa Śląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Prezydent Miasta Katowice, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kategoria: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA, GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI

EKOLAUR dla: Głównego Instytutu Górnictwa za przedsięwzięcie BioCargo –  urządzenie do analizy stanu  fizjologicznego osadu czynnego i toksyczności ścieków oraz transportu środowiskowych próbek biologicznych.

Kategoria: GOSPODARKA ODPADAMI, GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, W TYM ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ZASOBAMI MINERALNYMI

EKOLAUR dla: Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. za przedsięwzięcie Regionalna gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi na terenie wschodniej Małopolski i zachodniego Podkarpacia.

Kategoria: OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

EKOLAUR dla: Politechniki Warszawskiej, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska za przedsięwzięcie Wdrożenie olfaktometrii terenowej do ocen uciążliwości zapachowej obiektów i instalacji, głównie w gospodarce ściekowej i odpadowej. 

Kategoria: OCHRONA I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

EKOLAUR dla: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. za przedsięwzięcie Opracowanie algorytmu sterowania pracą węzła zlokalizowanego przy ul. Paderewskiego 116 z wykorzystaniem struktury działania sieci neuronowej.

Kategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA

EKOLAURY dla: Stowarzyszenia „Szansa Białej Przemszy” za przedsięwzięcie Powrót Uniwersytetu Profesora Wodniczka.

Kategoria: OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, RENATURYZACJA, DEKONTAMINACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH 

EKOLAUR dla: Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego za przedsięwzięcie System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO.

Kategoria: OCHRONA PRZYRODY, ZWIĘKSZANIE BIORÓŻNORODNOŚCI I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH

EKOLAUR dla: Miasta Białystok Urzędu Miasta w Białymstoku za przedsięwzięcie Poprawa bioróżnorodności miasta w ramach projektu Drugie życie drzew.

Kategoria: TECHNOLOGIE I PRODUKTY DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

EKOLAUR dla: ARH+ Sp. z o.o. za przedsięwzięcie Wysokowydajne oprogramowanie sortujące do borówek amerykańskich.

Kategoria: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA, KLIMATU I GOSPODARKI WODNEJ

EKOLAURY dla: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnymi Sp. z o.o. w Katowicach za Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie.

Ekolaury – konkurs z tradycją 

Polska Izba Ekologii od 2002 r. organizuje Konkurs Ekolaury, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów. 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.