Przyszłość Energetyki Odnawialnej w Rosji – VII konferencja w Moskwie

Na początku grudnia zeszłego roku w Moskwie miała miejsce VII konferencja „Przyszłość Energetyki Odnawialnej w Rosji”. To największe wydarzenie tego typu w Rosji. Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele rządu Federacji Rosyjskiej oraz członkowie najważniejszych firm sektora OZE w Rosji.

Pomysł zorganizowania spotkania o OZE w takim formacie pojawił się w 2011 r. Stało się to w związku z planowanym wprowadzeniem rządowego programu wsparcia OZE w Rosji, którego podstawowym założeniem było zwiększenie udziału zielonej energii w miksie energetyczny Federacji Rosyjskiej z 0,9% do 4,5% o 2020 r. Głównym pomysłodawcą organizacji konferencji była i pozostaje niezależna gazeta „Wiedomosti” («Ведомости»), natomiast od samego początku swoim patronatem objął ją rząd. Wysoki stopień zaangażowania władz Rosji w wydarzenie w 2018 r. podkreśliła obecność Aleksieja Tekslera, pierwszego wiceministra energetyki i osoby uznawanej za najważniejszego „adwokata” rosyjskich OZE.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Oprócz tego wśród zaproszonych gości, poza wiceministrem Tekslerem, byli również Anatolij Czubajs – przewodniczący rady nadzorczej państwowej spółki „Rosnano” (АО «Роснано»), George Rizhinashvili – członek zarządu spółki „RusGidro” (ПАО «РусГидро») oraz przedstawiciele prywatnych firm sektora OZE.

Cykliczna organizacja tego wydarzenia wskazuje, że władze Rosji są w pełni świadome światowego trendu zwiększania produkcji energii ze źródeł odnawialnych i najwyraźniej chcą prezentować się jako wiarygodny, poważny partner dla zagranicznych spółek tego sektora, przyciągając w ten sposób inwestycje, kapitał i technologie.

W programie tegorocznego wydarzenia główne miejsce zajęło przede wszystkim zweryfikowanie postępów w realizacji wspomnianego wyżej rządowego programu dotyczącego OZE, następnie przeanalizowanie, czy poprawki, jakie wprowadzono w kryteriach oceny projektów na przestrzeni poprzednich lat (a zwłaszcza w roku 2017) są pomocne dla inwestorów. Pozostałymi tematy skupiały się wokół podnoszenia atrakcyjności inwestycji w OZE na terenie Federacji.

Ponadto odbył się panel dyskusyjny mający na celu szczegółowe przedstawienie roli energii odnawialnej w planowanej na najbliższe lata modernizacji zwanej „Jednolitym Systemem Energetycznym Rosji”(«ЕЭС России»). Omówiono również powołanie specjalnej instytucji, której zadaniem miałoby być wspieranie rozwoju rosyjskiej „zielonej energii”. Jednostka ta miałaby organizacyjnie wchodzić w strukturę Ministerstwa Energetyki, ale nie wyklucza się jej pełnej samodzielności.

Dobór tematów był nieprzypadkowy, ponieważ rok 2017 r. była dla rosyjskiego OZE przełomowy. Właśnie wtedy wprowadzono szereg istotnych zmian dotyczących kryteriów, jakie musiał spełnić inwestor oraz przedłożony przez niego projekt, by przystąpić do programu. Zmiany te bezspornie okazały się dużym ułatwieniem, co najlepiej pokazuje rosnąca konkurencja wśród uczestników – jak podkreśla organizator w oficjalnych materiałach dotyczących wydarzenia, do trakcie konkursów zdarzały się oferty niższe nawet o 50% od określonego przez ustawodawcę górnego limitu, a koszt każdego projektowanego 1kW mocy znamionowej spadł dzięki temu poniżej 60 000 RU (w przeliczeniu jest to mniej niż 1000$). Ten obserwowany wzrost zainteresowania inwestycjami w rosyjskie OZE jest jednym z czynników, który skłania tamtejszy rząd do powołania wymienionej już wyżej instytucji wspierającej te działania.

Co również istotne, wśród omawianych problemów został uwzględniony apel z jakim w październiku 2018 r. wystąpiło Stowarzyszenie Odbiorców Energii (Ассоциация «Сообщество потребителей энергии») do Ministerstwa Energetyki Rosji. Podniesiono w nim problem przeniesienia prawie wszystkich kosztów programu z budżetu federalnego na odbiorców energii (za pomocą systemu podwyższonych taryfy za zieloną energię, gdzie różnica w cenie miała stanowić formę zwrotu kosztów inwestycji), co zdaniem Stowarzyszenia podnosiło koszty życia i prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji i miało się odbijać negatywnie na jej gospodarce. W październiku Ministerstwo Energetyki nie zajęło stanowiska względem tego wystąpienia, natomiast wprowadzono stosowny punkt do planu konferencji w ramach szerszej dyskusji o przyszłości rządowych planów wspierania OZE.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosił 28 000 rubli netto dla osób prywatnych oraz 10 000 rubli netto dla funkcjonariuszy państwowych, pracowników naukowych zatrudnionych w państwowych placówkach badawczo-rozwojowych, wykładowców oraz studentów uczelni państwowych (odpowiednio ok. 1700 i 600 złotych).

źródła: gisee.ru, vedomosti.ru