Dofinansowania z POIiŚ: 147 mln zł na efektywność energetyczną i 125 mln zł na sieci ciepłownicze i chłodnicze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił dwa kolejne konkursy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. O unijne środki z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz z poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji będzie można się starać od 28 lutego do 28 kwietnia 2017 r.

Oba konkursy adresowane są do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, a także do podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami oraz do spółdzielni mieszkaniowych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

147 mln zł zarezerwowano na drugi konkurs Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. O środki na wspieranie efektywności energetycznej będzie można ubiegać się w NFOŚiGW przez dwa miesiące, od 28 lutego do 28 kwietnia 2017 r.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach unijnego działania 1.5 to: przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji; budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych; budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym; podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 100 mln zł dla projektów, w których co najmniej 30% całkowitej redukcji emisji pyłów w projekcie będzie pochodzić z zastępowania indywidualnych źródeł ciepła poprzez wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowniczych oraz 47 mln zł dla pozostałych projektów. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej (nie więcej niż 85%).

Wnioski o dofinansowanie należy składać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie oraz w wersji papierowej w kancelarii Narodowego Funduszu w terminie od 28 lutego do 28 kwietnia 2017 r.

W dniach od 30 czerwca do 30 września 2016 r. odbył się nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu. Zatwierdzony został raport z oceny formalnej i wnioski przekazano do oceny merytorycznej II stopnia. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017 r.

Szczegóły drugiego konkursu w ramach działania 1.5 można znaleźć tutaj.

Budowa sieci ciepłowniczych i chłodniczych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponuje 125 mln zł w ramach drugiego konkursu POIiŚ poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Projekty od 28 lutego do 28 kwietnia 2017 r. mogą składać m.in.: przedsiębiorcy, JST i spółdzielnie mieszkaniowe.

Konkurs przewiduje trzy typy przedsięwzięć, które będą mogły być zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Unijne środki w poddziałaniu 1.6.2 przewidziano na: budowę sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiającą wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji; wykorzystanie ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych; budowę sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodującą zwiększenie wykorzystania ciepła wyprodukowanego w takich instalacjach.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu odbył się w zeszłym roku (30 czerwca – 30 września 2016 r). Zatwierdzony został raport z oceny formalnej i wnioski przekazano do oceny merytorycznej II stopnia. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017 r.

Szczegóły drugiego konkursu w ramach poddziałania 1.6.2 można znaleźć tutaj.