Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowe zasady magazynowania odpadów od stycznia 2021 roku. Co się zmieniło?

magazynowanie odpadow

Nowe zasady magazynowania odpadów od stycznia 2021 roku. Co się zmieniło?

Od nowego roku weszły w życie nowe przepisy regulujące składowanie odpadów.  Przedsiębiorca, który wytwarza odpady, przechowuje je albo przetwarza, powinien zapewnić odpowiednie warunki ich magazynowania. Uwzględnić należy ich właściwości chemiczne i fizyczne oraz zgodność z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, a także bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi. O czym należy pamiętać? 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Ogólne przepisy dotyczące magazynowania

Podmioty wytwarzające, przechowujące lub przetwarzające odpady, powinny pamiętać o:

 • łącznym okresie magazynowania, który rozpoczyna się wraz z datą określoną na etykiecie,
 • limitach magazynowania, zgodnie z którymi maksymalna masa wszystkich magazynowanych odpadów w danym momencie nie może przekroczyć połowy maksymalnej masy odpadów, które mogą być magazynowane na danym terenie w ciągu roku,
 • systemie kontroli miejsc magazynowania,
 • zabezpieczeniu finansowania dla zastępczego usunięcia odpadów lub pokrycia akcji gaśniczej. 

Kategorie podmiotów wytwarzających odpady

Powyższe przepisy dotyczą podmiotów z kategorii C, które wytwarzają powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 100 ton innych niż niebezpieczne w skali roku. 

Częściowo wyłączone z nowych zasad są podmioty kategorii B, wytwarzające do 1 tony odpadów niebezpiecznych lub do 100 ton odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku. Do kategorii B zalicza się także wytwórców odpadów podczas świadczenia usług, takich jak budowa, remont, rozbiórka, czyszczenie zbiorników lub urządzeń, sprzątanie, konserwacja i naprawa, którzy magazynują odpady w miejscu ich wytworzenia. 

Kategoria A określa podmioty, które wytwarzają poniżej 100 kg odpadów niebezpiecznych i poniżej 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku. Są one całkowicie wyłączone z obowiązków określonych nowym rozporządzeniem.

Ponadto kategoria A obejmuje również działania, takie jak:

 • magazynowanie odpadów komunalnych przez wytwórcę lub właściciela nieruchomości, na której zostały wytworzone,
 • magazynowanie w ramach zbierania np. przez apteki i sklepy (tzw. nieprofesjonalny zbierający),
 • magazynowanie odpadów, których sposób zbierania określono innymi przepisami (np. baterie i akumulatory, oleje zużyte, pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne),
 • wytwórcy odpadów zwolnieni z ewidencji na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 roku.

Kategoria C – gdzie magazynować odpady?

Rozporządzenie wskazuje lokalizacje, w których możliwe jest magazynowanie odpadów

 • instalacji, 
 • obiekcie budowlanym lub jego części, 
 • innym miejscu magazynowania oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotów niebędącymi odpadami. 

W rozporządzeniu czytamy również o obowiązku oznakowania (tablicami z kodem odpadu) miejsca składowania każdego rodzaju odpadu. Ponadto na tablicy może znajdować się także nazwa odpadu zgodna z katalogiem lub nazwa zwyczajowa, np. “makulatura”. 

Oznakowanie powinno być:

 • czytelne,
 • trwałe,
 • odporne na warunki atmosferyczne,
 • umieszczone w widocznym miejscu. 

Kategoria C – jak magazynować odpady?

Rozporządzenie określa sposób, w jaki powinno się składować odpady:

 • selektywny, obejmujący jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami, uwzględniający właściwości odpadów, stan skupienia i zagrożenia,
 • zapobiegający rozprzestrzenianiu się poza lokalizację danego rodzaju odpadu,
 • ograniczający pylenie odpadów, w tym przez magazynowanie wyłącznie do wysokości ścian boksów, pod szczelnym przykryciem lub z zastosowaniem preparatów błonotwórczych, z zastosowaniem instalacji zraszających, zainstalowanie barier przeciwwietrznych,
 • zapewnienie właściwej rotacji odpadów oraz ograniczenie obniżenia wartości użytkowej odpadów,
 • zapewnienie drożności dróg pożarowych i ewakuacyjnych. 

Odpady niebezpieczne – jak je oznakować? 

W przypadku składowania odpadów niebezpiecznych w pojemnikach lub kontenerach o pojemności powyżej 5 litrów należy oznaczyć każdy z nich. Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu – z wykorzystaniem tablicy w białym kolorze z napisem „ODPADY NIEBEZPIECZNE”. 

Natomiast jeżeli odpady niebezpieczne składowane są w sposób inny niż w pojemnikach lub kontenerach, wystarczy oznaczyć je tabliczką z kodem odpadu. 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.