Ponad 1,2 mld euro z funduszy UE na gospodarkę odpadami

Komisja Europejska potwierdziła spełnienie przez Polskę warunku (tzw. warunek ex-ante) dotyczącego gospodarki odpadami. Ponad 822 mln euro z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ok. 400 mln euro z programów regionalnych czeka na beneficjentów. Dofinansowanie otrzymają projekty znajdujące się w obowiązującym planie gospodarki odpadami, w gminach objętych selektywną zbiórką odpadów komunalnych.Jesteśmy jednym z krajów, które otrzymały pozytywną decyzję. Część państw członkowskich nadal ma problem ze spełnieniem warunkowości ex-ante w sektorze odpadowym. Komisja zaakceptowała wszystkie przekazane przez Polskę dokumenty, w tym Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, krajowy i wojewódzkie plany gospodarki odpadami, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska zwiększające koszty składowaniaodpadów komunalnychprzez gminy.

Komisja Europejska zastrzegła, że do wsparcia kwalifikują się wyłącznie projekty uwzględnione w ważnym i obowiązującym planie gospodarki odpadami danego województwa. Zaznaczyła również, że dofinansowanie może być udzielane projektom realizowanym w gminach, które faktycznie wdrożyły selektywną zbiórką odpadów komunalnych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Polska musiała spełnić 4 kryteria:

  • opracować Krajowy plan gospodarki odpadami (KPGO) uwzgledniający cele tzw. Dyrektywy odpadowej (odpowiedzialne Ministerstwo Środowiska);
  • przygotować dokumenty legislacyjne, tj. rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (obejmuje m.in. podwyższenie opłat dla strumieni odpadów składowanych) oraz standardów segregacji odpadów komunalnych obowiązujących w całym kraju (odpowiedzialne Ministerstwo Środowiska);
  • zaktualizować wojewódzkie plany gospodarki odpadami i dostosować do zapisów KPGO (zadanie marszałków województw);
  • wprowadzić do priorytetów finansowania NFOŚiGW oraz WFOŚiGW pilotażowych projektów związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów biodegradowalnych oraz opracować program akredytacyjny dla audytorów przeprowadzających audyty przedsiębiorców (odpowiedzialne Ministerstwo Środowiska).

Jeszcze przed wydaniem decyzji przez KE, z uwagi na charakter przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami, ogłoszono nabory wniosków. W POIiŚ uruchomiono dotychczas cztery konkursy – umowa o dofinansowanie obejmowała klauzulę uzależniającą przekazanie płatności od spełnienia warunków ex-ante.