Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Przyszłość ziemi w naszych rękach – Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą 2024

Przyszłość ziemi w naszych rękach – Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą 2024

Jak wskazuje ONZ – co sekundę degradacji ulega równowartość czterech boisk piłkarskich zdrowego gruntu. To aż 100 milionów hektarów rocznie! Z okazji Światowego Dnia Walki z Pustynnieniem i Suszą, zadbajmy razem o przyszłość naszej planety. 

Reklama

Zatrważające dane ONZ

Nawet 20-40% powierzchni ziemi może być zdegradowana lub ulegać degradacji – ogłosiła Organizacja Narodów Zjednoczonych w raporcie Global Land Outlook 2. Ze skutkami tego zjawiska borykają się miliardy ludzi na świecie. 

17 czerwca, w Światowym Dniu Walki z Pustynnieniem i Suszą, zwracamy uwagę na to, jak istotne dla naszego przetrwania jest dbanie o środowisko i zasoby naturalne. Tegoroczne hasło obchodów brzmi: „Zjednoczeni na rzecz ziemi. Nasze dziedzictwo. Nasza przyszłość” i koncentruje się wokół kluczowego znaczenia podejmowania wspólnych działań na rzecz zachowania planety dla przyszłych pokoleń. A jak wylicza ONZ, ponad miliard młodych ludzi w wieku poniżej 25 lat żyje w krajach rozwijających się, szczególnie w regionach bezpośrednio zależnych od gruntów i zasobów naturalnych. 

3 miliardy ludzi cierpi z powodu degradacji gleby

Ziemia odgrywa niezwykle istotną rolę w codziennym życiu ludzi. To ona umożliwia nam przetrwanie – zapewnia miejsca schronienia, odpowiada za produkcję aż 95% naszej żywności i chroni przed ekstremalnymi zjawiskami. 

Niestety, skutki jej degradacji są drastyczne – dotykają też wszystkich rodzajów gruntów: od pól uprawnych po pustynie. 

Według informacji zgromadzonych przez ONZ ponad trzy miliardy ludzi na świecie doświadcza cierpienia w związku z postępującym niszczeniem gleb. Problem ten dotyka szczególnie osoby ze społeczności wiejskich, które trudnią się pracą na roli. Taki stan rzeczy dla wielu z nich oznacza utratę zatrudnienia, źródła zarobku, a w ujęciu wielkoskalowym, poszerza problem niedostatku żywności i głodu na świecie. 

Co czwarta osoba na świecie nie ma dostępu do wody pitnej

UNICEF wraz ze Światową Organizacją Zdrowia sporządzili raport, w którym opisują postępy w zakresie zapewniania dostępu do wody pitnej, usług sanitarnych i higienicznych dla gospodarstw domowych w latach 2000-2022. 

Choć z perspektywy mieszkańców Starego Kontynentu dostęp do wody może wydawać się rzeczą podstawową, to dane prezentowane w dokumencie pozostają bezlitosne i wskazują, że co czwarta osoba na świecie (ok. 2,2 mld ludzi) nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, a aż 3,4 mld nie może korzystać z bezpiecznych usług sanitarnych.

Co sekundę tracimy cztery boiska piłkarskie gruntu

Degradację gruntu rozumie się jako zmianę jej właściwości fizycznych, chemicznych lub biologicznych, prowadzącą do znacznego pogorszenia jej jakości. Przyczyn tego zjawiska upatruje się wiele. Niestety duża część z nich spowodowana jest bezpośrednią działalnością człowieka. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych podkreśla w tym kontekście w sposób szczególny problem wycinki lasów. Czyni się to na masową skalę, celem przekształcenia ziemi pod uprawę roślin, wypasu zwierząt gospodarskich lub pozyskania drewna.

Wśród pozostałych przyczyn masowej degradacji gleb wymienia się także: osuszanie terenów podmokłych, poszerzanie terenów miejskich i zabudowanych, górnictwo oraz nadmierną eksploatację gleby, wody i roślinności na terenach suchych. 

Co możemy zrobić, aby ratować glebę? 

Jako jeden z aktywnych sposobów rekultywacji gleby wyróżnia się sadzenie drzew, traw, czy krzewów. Doradza się też zrównoważone zarządzanie terenami zielonymi –  tworzenie parków, lasów, stref buforowych, ogrodów społecznościowych i innego rodzaju terenów zielonych; kontrolę gatunków inwazyjnych i tworzenie sieci obszarów chronionych.

Mimo to najprostszym ze sposobów, a przy okazji takim, którego może podjąć się dosłownie każdy z nas, jest po prostu umożliwienie gruntowi samoistnego zregenerowania się. Oczywiście nie zawsze tego rodzaju działanie jest wystarczające, ale w obliczu ogromnej skali ingerencji człowieka w środowisko naturalne, jest naprawdę istotne. 

Źródła: unccd.int, fao.org, un.org

Fot.: kamchatka/canva.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.