1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Tylko do jutra! Ulga termomodernizacyjna w ramach PIT. Jak możesz skorzystać?

Tylko do jutra! Ulga termomodernizacyjna w ramach PIT. Jak możesz skorzystać?

Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego? A może beneficjentem programu Czyste Powietrze? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu PIT 2024!

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Komu przysługuje ulga?

Z ulgi może skorzystać właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego, który poniósł wydatki związane z jego termomodernizacją. Dotyczy to także budynków w zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Przy tym warto pamiętać, że ulga nie obejmie budynków, które znajdują się w trakcie budowy, a jedynie tych już istniejących. 

Ulga termomodernizacyjna przysługuje:

 • podatnikom, których dochody są opodatkowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku, o której mowa w art. 30c ustawy (na podstawie art. 26h tej ustawy);
 • podatnikom opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (na podstawie art. 11 ust.1 tej ustawy).

Jeżeli skorzystałeś z dotacji w ramach programu Czyste Powietrze – nie wyklucza cię to z możliwości skorzystania z ulgi! Dotacje i ulgi to dwa niezależne od siebie instrumenty. Jeżeli chciałbyś je połączyć, miej na uwadze, że:

 • odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji, lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część, która nie została dofinansowana. To oznacza, że odliczyć możesz wkład własny.
 • w przypadku, gdy po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi uwzględnić ten zwrot w rozliczeniu ulgi termomodernizacyjnej przez doliczenie do dochodu (odpowiednio przychodu) kwot uprzednio odliczonych od dochodu (odpowiednio przychodu), albo złożenie korekty uprzednio złożonego zeznania, w którym beneficjent zastosował ulgę termomodernizacyjną.

Ile środków można odliczyć i jakie dokumenty złożyć?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 złotych w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach. 

Jeżeli jednak pozostajesz w związku małżeńskim ze wspólnością majątkową i oboje jesteście współwłaścicielami budynku, możecie równocześnie zastosować odliczenie do 53 tysięcy złotych. To pozwala na zyskanie ulgi w wysokości 106 tysięcy złotych łącznie. Przy tym nie jest istotne, na którego z małżonków została wystawiona faktura VAT, której wykazanie jest niezbędne do uzyskania ulgi. 

We wspomnianej fakturze – co ważne – wystawionej przez czynnego podatnika VAT, powinny znajdować się informacje na temat tego, na co zostały poniesione wydatki oraz imię i nazwisko osoby, na którą ma być odliczona ulga. 

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym: PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).

Co można odliczyć?

Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315, 1576, 1967, 2411 i 2687), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.3)) – jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687);
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, -drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem -ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.


Odliczeniem objęte są wydatki na następujące usługi:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Więcej informacji na temat tego, jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną można znaleźć na stronie podatki.gov.pl. Pamiętaj, że zeznania podatkowe składa się do 30 kwietnia 2024 roku.

Źródła: czystepowietrze.gov.pl, podatki.gov.pl

Fot.: canva.com/gettysignature

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.