Unia ujednolici badanie poziomów marnowania żywności

Unia Europejska wprowadza akt delegowany, który ma uregulować metodologię badania marnotrawienia żywności. Państwa członkowskie ramy monitorowania mają wprowadzić w 2020 roku, by dwa lata później móc opracować raporty stworzone w oparciu o nie. Szacuje się, że każdego roku marnuje się około 20% żywności produkowanej w UE.

Wprowadzenie unijnych ram sprawozdawczości ma za zadanie ujednolicić tworzenie raportów na temat poziomów marnotrawienia żywności w poszczególnych krajach. Jest to niezbędne do zdiagnozowania rzeczywistej i dającej możliwość porównania skali problemu. Akt delegowany ustanowi wspólną dla krajów członkowskich metodologię pomiaru marnotrawienia żywności. Dzięki niemu państwa będą mogły określać wielkość problemu na każdym etapie łańcucha produkcji żywności i łańcucha dostaw. Docelowo akt ma ujednolicić monitorowanie poziomów marnotrawienia żywności w całej Unii Europejskiej. Określa on, co należy uznać za marnotrawienie żywności i jak to mierzyć. Dowolność pozostawiana jest natomiast w kwestii sposobu gromadzenia danych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Przypomnijmy, w maju 2018 r. w Unii Europejskiej zostały przyjęte nowe przepisy dotyczące odpadów. W ich myśl na państwach członkowskich spoczywa obowiązek wdrożenia krajowych programów zapobiegania powstawaniu odpadów żywnościowych. Co szczególnie ważne, obowiązkowe jest także ograniczanie marnotrawienia żywności na każdym etapie łańcucha dostaw, a także monitorowanie i zgłaszanie poziomów marnotrawienia żywności.

foto: flickr