Śląskie: Do 29 lipca trwa nabór wniosków o dofinansowanie na likwidację niskiej emisji

W tym miesiącu zakończy się drugi nabór wniosków o dotacje na likwidację niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych w województwie śląskim. O wsparcie mogą ubiegać się nie tylko spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, ale także samorządy gminne. Jest to wynik petycji o rozszerzenie grup beneficjentów.

Fundusze na walkę z niską emisją oraz na modernizację ciepłownictwa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach koordynuje działanie 1.7 POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), które dotyczy “kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”. Przewidziano w nim 3 poddziałania:

Fotowoltaika od Columbus Energy
  • 1.7.1. – wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w woj. śląskim (początkowo przewidziana pula środków wynosiła 120,2 mln zł),
  • 1.7.2. – efektywną dystrybucję ciepła i chłodu (737,1 mln zł),
  • 1.7.3. – promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej ( 93,9 mln zł).

Obecnie trwa drugi nabór dla poddziałania 1.7.1., w ramach którego WFOŚiGW ma do rozdysponowania 50 milionów złotych. Termin zgłaszania wniosków mija 29 lipca. Przyznanie dotacji odbywa się drogą konkursową. 

Samorządy również beneficjentami

To już druga edycja konkursu, w którym o dofinansowanie na termomodernizację budynków wielorodzinnych mogą starać się również samorządy. Dla nich to jest ogromne wsparcie, bo wiele gmin nie byłoby w stanie udźwignąć finansowo kompleksowej modernizacji starych budynkówzaznacza prezes katowickiego WFOŚiGW, Tomasz Bednarek.Nic dziwnego, że zainteresowanie jest spore, nie wykluczamy więc podwyższenia ogólnej puli dofinansowania.

Bednarek dodatkowo przypomina, że w poprzedniej edycji konkursu wsparcie uzyskało 71 projektów. Zgłosiło je w sumie 51 jednostek – gminy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z województwa śląskiego.

Przed dopuszczeniem gmin do programu

Związek Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego (samorządne stowarzyszenie, które koordynuje tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na tym terenie) wskazywał, że wcześniejszy stopień wykorzystania alokacji poddziałania 1.7.1. oscylował w granicach zaledwie 40 proc. Równocześnie badania ankietowe z 2018 roku wykazały, że ponad 3 tysiące budynków mieszkaniowo-komunalnych wymaga termomodernizacji. 

Źródło: cire.pl