UE chce oszczędzać energię. Propozycja nowej dyrektywy dot. efektywności energetycznej

Komisja Europejska opublikowała dziś propozycję zmian w unijnej dyrektywie dot. efektywności energetycznej. Celem pakietu Fit for 55 jest promocja efektywności energetycznej i oszczędzanie zasobów energii w związku z globalnym ociepleniem. Nowe cele w zakresie klimatu i efektywności energetycznej zostały podniesione.

Zielona i neutralna Unia

Inicjatywa KE stanowi część pakietu o nazwie „Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu”. Inicjatywa łączy się z dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii, systemem handlu i uprawnieniami do emisji (ETS) i nowym społecznym funduszem klimatycznym. Docelowo na terenie UE emisja gazów cieplarnianych ma zostać zmniejszona o co najmniej 55% do 2030 r. Ostatecznym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. 

Więcej oszczędności energii

Komisja Europejska proponuje nową dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej, która ma na celu wprowadzenie wyższego celu ograniczenia pierwotnego (39%) i końcowego (36%) zużycia energii do 2030 r.

Wprowadzony ma zostać system porównawczy dla państw członkowskich, aby ustalać indywidualny wkład krajów w unijne cele energetyczne. Nowa dyrektywa proponuje również podwojenie rocznych zobowiązań państw członkowskich co do oszczędności energii w końcowym zużyciu energii. Każde państwo członkowskie ma zobowiązać się do osiągnięcia wskazanych, rocznych oszczędności energii w zużyciu końcowym. Obecnie obowiązek wynosi 0,8% rocznie, a wniosek ma na celu zwiększenie tej wartości do 1,5% do 2030 r

Renowacja i termomodernizacja w poszczególnych sektorach

Wniosek KE koncentruje się na sektorach o wysokim potencjale w zakresie oszczędności energii, tj. na transporcie, ciepłownictwie, chłodnictwie, przemyśle i usługach energetycznych, ale także na sektorze publicznym

  • W przypadku przedsiębiorstw najwięksi użytkownicy energii (wykorzystujący ponad 100 TJ rocznie), którzy nie mają jeszcze systemów zarządzania energią, będą musieli o to zadbać w przyszłości. 
  • Sektor publiczny, w którego skład wchodzi edukacja, usługi zdrowotne i społeczne, transport publiczny, zaopatrzenie w wodę i uzdatnianie wody oraz oświetlenie uliczne – łącznie zużywają około 50 mln toe [przyp. red. tona oleju ekwiwalentnego] rocznie w całej UE. Stanowi 5% końcowego zużycia energii w UE. Sektor publiczny ma być przykładem dla społeczeństwa w kwestii oszczędzania energii. Jest zobowiązany do zmniejszania rocznego zużycia energii o 1,7%, renowacji 3% powierzchni budynków użyteczności publicznej oraz systematycznego uwzględniania wymogów dot. efektywności energetycznej.

Ogrzewanie i chłodzenie

Propozycja KE ma na celu ustanowić nowe ramy ogrzewania i chłodzenia, które odpowiadają za 80% zużycia energii w budynkach. Ma to znacznie obniżyć emisje. Nowe wymogi prawdopodobnie będą stymulować wprowadzanie i wykorzystanie ciepła odpadowego i energii odnawialnej, niezbędnej do dekarbonizacji sektorów ogrzewania i chłodzenia. 

Efektywność energetyczna to kluczowa koncepcja w walce ze zmianą klimatu. Zwiększenie wydajności natychmiast zmniejszy nasze emisje, zmniejszy presję na środowisko i skalę zapotrzebowania na energię i inne zasoby wspierające nasz styl życia. Oszczędzanie energii zmniejsza również nasze rachunki za prąd, z korzyścią dla wszystkich. Nasza propozycja ma na celu przyspieszenie postępów, jakie robimy – poprzez wykorzystanie narzędzi politycznych do stymulowania większych inwestycji. Na przykład chcemy zrobić więcej w sektorze transportu i w sektorze budynków. – powiedział przedstawiający dziś wniosek, komisarz UE ds. energii Kadri Simon.

Ubóstwo energetyczne

Renowacja budynków jest kluczowym elementem procesu naprawy gospodarczej i wzmocnienia odporności państw członkowskich. Kraje UE mierzą się ze wzrastającą skalą ubóstwa energetycznego. Proces renowacji budynków ma to zmienić. W ramach strategii Renovation Wave, czyli Fali Renowacji przeznacza się środki, aby rozwiązywać problem ubóstwa energetycznego i wzmocnić pozycje konsumentów na rynku energii. 

Trudności

Przeprowadzona przez Komisję Europejską w 2020 r. ocena łącznego wpływu 27 krajowych planów w zakresie energii i klimatu pokazuje, że nie osiągają one celu 32,5%, zmniejszenia zużycia energii końcowej i pierwotnej.

KE szacuje, że aby osiągnąć 55% redukcję emisji do 2030 r., nowe cele powinny zmierzać do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej do 1 023 mln ton ekwiwalentu ropy (mtoe) w 2030 r., a finalne zużycie energii do 787 mtoe. 

Wniosek KE przechodzi teraz do Rady i Parlamentu Europejskiego, aby rozpocząć proces decyzyjny UE.  

źródło: Komisja Europejska